Utslipp av PFAS på Averøy: Naturvernforbundet klager på vedtak

Miljødirektoratet har gitt SAR avd. Averøy tillatelse til utslipp av per- og polyflurorerte forbindelser (PFAS) og lagring av gjenvunnet olje. Naturvernforbundet har klaget på tillatelsen.

Naturvernforbundet mener at de nye gjeldene grenseverdiene for utslipp skal gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

Det må klart begrunnes hvorfor SAR avd. Averøy sitt anlegg kan se bort fra kravet om konsekvenstredning. Ut i fra Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven skal i følge §2 vedlegg 1 pkt. 3 Anlegg for sluttbehandling av farlig avfall ved forbrenning, kjemisk behandling eller deponering alltid konsekvensutredes. Anlegget SAR søker endring i utslippstillatelse for på Averøy er et anlegg som sluttbehandler farlig avfall og skal ut i fra Naturvernforbundet sin vurdering alltid konsekvensutredes.

Det må utføres risikovurdering som avklarer hvilken risikogruppe virksomheten tilhører og på bakgrunn av denne må tilsynssekvens avklares. Det er en fordel om det tilstrebes at det gjennomføres samordnede tilsyn ved bedriften.