Utslipp av radioaktive stoffer fra Vestbase: Naturvernforbundet er kritiske til søknaden

Vestbase AS har søkt Statens strålevern om utslippstillatelse for radioaktive stoffer. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy påpeker at søknaden har store mangler som må utbedres før det i det hele tatt bør være aktuelt å behandle den.

Naturvernforbundet er kritiske til at det har pågått aktivitet som har gitt utslipp av radioaktive forbindelser i området i over 20 år, uten at dette har vært offentlig.

Området som stoffene slippes ut til, Bolgsvaet, er et område som mottar betydelig forurensning også fra andre kilder. Bolgsvaet er et fjordsystem med terskler i begge ender. Området har viktige naturverdier og fiskeriinteresser. Resipienten Bolgsvaet har over en lang tidsperiode hatt en negativ økologisk utvikling. Naturvernforbundet mener de ulike forurensningene til Bolgsvaet må sees i sammenheng ved behandling av ulike søknader om utslipp. Dette er også et krav i vannforskriften, og et tema som er påpekt i Møre og Romsdal vassregion sitt forslag til tiltaksprogram.

Naturvernforbundet kan ikke se at det per i dag finnes noen vurderinger som beskriver og vurderer konsekvensene av de totale miljøbelastningene på resipienten Bolgsvaet og for området samlet sett. At dette ikke er gjort er i strid med § 10 i naturmangfoldloven, som sier at et økosystem skal vurderes ut fra den samlede miljøbelastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Naturvernforbundet etterlyser derfor følgende vurderinger i søknaden fra Vestbase AS:

1) En vurdering av forholdet til andre kjente potensielle forurensningskilder for miljøgifter.

2) En vurdering av oppvirvling av bunnforurensninger.

3) En vurdering av forholdet til fiskeri- og havressursinteresser.

4) Lokal beredskap ved akutt forurensning.

5) Vurderinger i forhold til samlet belastning på Bolgsvaet, jf. § 10 i naturmangfoldloven.

Naturvernforbundet ber også Statens strålevern selv gjennomføre undersøkelser som kan slå fast situasjonen når det gjelder radioaktiv forurensning på Bolgsvaet. Slike undersøkelser må gjennomføres før det tas stilling til om det kan tilføres ytterligere forurensning til et så viktig område.