UTTALE – 420 KV TJELDBERGODDEN – TROLLHEIM

Konsekvensutgreiinga viser at tiltaket har svært store negative konsekvensar for naturmiljøet. Det kan sjå ut til at moglege alternative trasear berre i mindre grad kan løyse desse problema. Naturvernforbundet kan ikkje sjå at det er så tungtvegande behov for lina at vi kan akseptere så store inngrep. Konsekvensutgreiinga viser til at det er ei lokalisering av gasskraftverk til Tjeldbergodden som skapar behovet for kraftlina. Dei sentrale spørsmåla blir då: – Kan kraftunderskotet i regionen løysast på andre måtar, t.d. med annan energi, forsyning frå andre stader eller ved redusert kraftbehov?

Les heile uttalen frå Naturvernforbundet