Utvidelse av havna på Flatholmen må sikre opprydding av forurensning i Ellingsøyfjorden

Naturvernforbundet mener Ålesund Havn KF må utrede løsninger som kan utnytte eksisterende utfyllinger i strandsonen og samtidig stanse utlekking av forurensning til Ellingsøyfjorden, før de får tillatelse til å «gå løs på» friluftsområder eller urørt strandsone.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har blitt kontaktet i forbindelse med at Ålesund kommune har varslet oppstart av reguleringsarbeid for å utvide havneområdet ”Bak fjellet” i Ålesund. Naturvernforbundet forstår varslet slik at Ålesund Havn KF og Ålesund kommune vurderer å utvide havneområdet inn i et område som i dag er et statlig sikret friluftsområde.

Sjøbunnen rundt Flatholmen er til dels sterkt forurenset og området har store utfyllinger. Sør- og vest for Flatholmen var det tidligere et avfallsdeponi, dette ligger delvis ut i sjøen. Havnevesenets undersøkelser har påvist betydelige lekkasjer av miljøgifter fra dette deponiet til Ellingsøyfjorden.

Leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Jeg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Brev til Naturvernforbundet i Ålesund og omegn om saken

Kopi av brev til Miljøverndepartementet med illustrasjoner

Brev til Nytt i uka om saken