Vatn og elver i Moldemarka

Kommunen har søkt om endring av konsesjonsvilkårene for Moldevatnet. Naturvernforbundet har ønsker for vatna og elvene som er en del av drikkevannsforsyningen.

Bilete av Moldevatnet

Moldevatnet ligger på høyde 343 og kan senkes til 338 m. Kommunen har søkt om en nedre grense på 330 m i tørkeperioder.

NVE har varslet kommunen at samtidig med behandlingen av endret lavest regulert vannstand i Moldevatnet, vil det bli vurdert om det er behov for å endre vilkåret om minstevannføring i elvene, og at en vurdering av en oppdatering av vilkårene for hele vannforsyningsanlegget er aktuelt.

Vi ønsker en stor nok minstevassføring i elvene for å sikre livsbetingelsene for også de virvelløse dyrene som lever i og ved bekkene/elvene og dyr/planter som lever inn til vassdragene.

Det er viktig at livet i elvene får en mulighet til å ta seg opp igjen etter en tørkeperiode.  

Vi tar opp den ferskvannsbiologiske sammenhengen mellom Bårdalsvatnet, Bergsvatnet og Øverlandsvatnet.

Vi skriver også om friluftslivet. Overgangen, like nedenfor demningen til Moldevatnet, kan forbedres. Den fungerer bra når demningssteinen er tørr, men kan være utrygg å gå på når den er våt eller iset. Vi ønsker derfor at en bedre løsning ved kryssing blir vurdert.