Vegkantslått – lokalitetar av utvalde naturtyper

Brev frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Tingvoll kommune.

Naturvernforbundet i Tingvoll er kjent med to tilfelle der kantslått i 2016 langs kommunal veg har ført til utilsikta slått av naturtypelokalitetar av slåttemark.

Naturvernforbundet ber om at Tingvoll kommune ser gjennom sine rutinar knytt til forvaltinga av kommunal eigendom, også vegvedlikehald, slik at det som skjedde i 2016 ikkje blir ein uvane.