Vegpakke, ikke bypakke

Leserinnlegg fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

Ålesund kommune har sendt et forslag til bypakke på høring. Det forslaget som nå er lagt fram, er langt fra å oppfylle krav til å kunne kalles en bypakke. Det er først og fremst en vegpakke.

Forslaget fra administrasjonen i Ålesund kommune mangler gode mål om bedre miljø eller klima. Skal vi få til en utvikling som tar hensyn til miljø og klima, må målet med en bypakke i Ålesundregionen være en reduksjon i biltrafikken. På kort sikt kan det aksepteres at målet er at all trafikkvekst skjer med sykkel, gange og kollektivtrafikk.

En massiv styrking av busstilbudet i regionen må på plass samtidig som en bomring etableres. Da er det nødvendig å videreutvikle eksisterende ruter, øke antallet avganger og få ned reisetiden med buss. En slik styrking av kollektivtilbudet er neppe mulig uten å bruke inntekter fra bompenger. Det å bruke bompenger til drift av kollektivtilbudet er dessuten den mest effektive måten å få bedre transportløsninger for alle i Ålesundregionen på. En ensidig satsing på vegbygging er både langt dyrere og dårligere for miljøet.

Det er også nødvendig å prioritere etablering av et sammenhengende sykkelvegnett i Ålesund. Å prioritere vil i denne sammenheng si å etablere sykkelvegnettet først, før videre utbygging av vegkapasitet.

I en bypakke er det også helt nødvendig å innføre tiltak som reduserer biltrafikken. Gode tiltak for å redusere biltrafikken vil være å fjerne parkeringsplasser, innføre avgiftsparkering i Moa-området, innføre tidsdifferensierte bompenger (rushtidsavgift) og gi buss og sykkel fysiske fortrinn framfor biltrafikk i gatene.

Bypakken kan ikke stå alene som et verktøy for byutvikling. Skal vi få en bedre by, er det viktig at arealbruken i regionen styres slik at innbyggerne i størst mulig grad blir oppfordret til å benytte sykkel og kollektivtrafikk. Boliger, arbeidsplasser og butikker må i størst mulig grad plasseres i knutepunkt eller i det minste langs de sykkel- og kollektivaksene som blir etablert.

Dersom politikerne i Ålesund mener alvor med tidligere formuleringer om miljø og klima, så sender de bypakkesaken tilbake til administrasjonen, med beskjed om å prioritere hensynet til miljøet, ikke til privatbilen, i framtidens Ålesund.