Vern om Retiroskogen

Naturvernforbundet frarår utbygging i byens største grøntområde. Retiroskogen har et variert naturmangfold med flere rødlistearter, og den er et viktig nærmiljøområde.

I brevet til kommunen skriver vi at dagens størrelse er avgjørende for å ta vare på både det varierte naturmangfoldet og sikre de ulike brukergruppene gode opplevelses- og turmuligheter året rundt. Skogen er viktig for også barn. Både skoler og barnehager bruker den.

Det er behov for bedre kartlegging av naturmangfoldet i ikke minst det foreslåtte området for boliger i nord og området for næringsvirksomhet ved Villa Retiro. Dette må følges opp med en grundig vurdering etter kravene i naturmangfoldloven.

Avtalene som ble lagt til grunn for utbygging førte til en binding av senere arealplanprosesser. Slik binding er ulovlig.

Vi foreslår at kommunen setter i gang en prosess for å sikre hele Retiroskogen for allmennheten. Vi viser til Miljødirektoratet sine tilskuddsordninger til kjøp av areal til friluftsformål og muligheten for statstilskudd til opparbeiding.  

Vi er positive til en forvaltningsplan som både kan legge grunnlaget for gjenreising av deler av det gamle parklandskapet og ta vare på og utvikle naturmangfoldet.