Vernet gav kraftverk!

Lesarinnlegg av Vidar Skiri, Rauma elveeigarlag.

Det var vernet av Raumavassdraget i 1993 som gav Rauma kommune muligheten til å kjøpe fallet i Vermåa (1997)som er grunnlaget for dagens Verma kraftverk. De ivrige, lokale kraftutbyggerne ville at MRE skulle få overta Statens fallrettigheter og bygge ut Rauma/Ulvåa etter F1 alternativet – vel vitende om da hadde Verma kraftverk forsvunnet.  Rauma kommune, som bare leiet fallet av Staten, hadde da ikke hatt noe å kreve. Det var altså det glimrende vernearbeidet i regi av Fellesutvalget for bevaring av Rauma/Ulvåa som la grunnlaget for at Verma kraftverk ble fullt ut kommunalt eiet.  Rauma Elveeierlag var største sponsoren av Fellesutvalget.

«Utakk er verdens lønn» heter det. Selv før vernet av Raumavassdraget var 5 år gammelt, var kraftutbyggerne igjen på farten for å ødelegge vernet som ble så positivt for kommunen. Rauma Energi lanserte en helt ny og omfattende kraftutbygging (benevnt renovering) med inntak ved Storhaugen og utløp ved Herselen– totalt i strid med vernet.

Rauma Elveeierlag skrev 22. mai 1998 til Rauma Energi:» Vårt råd til Rauma Energi er at Alt. A (Storhaugen) straks legges bort og at Alt. B (ombygging eksisterende verk) justeres ned til et nivå som omtrent tilsvarer dagens avrenningsmønster i Vermåa». Direktør og styre mente tydeligvis å vite bedre. Det ble satt i gang en ørkesløs prosess med planlegging, utredninger, befaringer, folkemøter, konsulentbruk, lobbyvirksomhet, filmopptak, vedtak i strid med stortingsvedtak, politiske krumspring og betydelig merarbeid og utgifter for berørte parter. I prosessen ble det også stilt 2 spørsmål i spørretimen og fremmet 1 forslag i Stortinget, alle endte med positivt resultat for vernet.

Med dagens vedtak i Regjeringen om Verma kraftverk, er alt tilbake til utgangspunktet i 1998. Raumavassdraget er varig vernet. Rauma Energi har ikke vunnet noe i denne 16 år lange prosessen som naturligvis heller ikke har vært gratis for selskapet. I tillegg er utbyggingskostnadene blitt vesentlig høyere og Rauma Energi har tapt 16 års salg av økt produksjon!

Rauma Elveeierlag har, som den mest berørte parten, hele tiden støttet moderniseringen av Verma kraftverk, men naturligvis alltid innenfor rammen av vassdragsvernet og Rauma som nasjonalt laksevassdrag.  I forbindelse med det store pågående prosjektet for å fjerne Gyrodactylus salaris fra elvene i kommunen vår, er mange skarpe øyne rettet mot vårt område. Evnen og viljen til å ta vare på elvenes elv og dalenes dal, er like sterk som før.

Det er vårt håp at Rauma Energi i den videre prosessen tar tilbørlig hensyn til og viser nødvendig respekt for, alle berørte parters interesser. Slik kan reguleringen i Vermåa bli et godt, omforent og positivt prosjekt for kommunen vår.

For Rauma Elveeierlag

29.01.2014

Vidar Skiri

-formann-