Villaks og fritidsbruk av natur i Vestnes?

Leserbrev fra Bernt Gjelsten.

Villaks og fritidsbruk av natur i Vestnes?

Innlegget er rettet til Villagruppen og Folkevalgte Lokalpolitikere i Vestnes kommune.

Spørsmålstegnet bak overskriften burde vel være unødvendig å sette der, men det synes dessverre å være nødvendig i slike oppdrettstider som disse. Ulvetider har vi nemlig erstattet med oppdrettstid i fjordområdene over snart nok hele kommunen. Det har det siste tiåret dukket opp flere og flere anlegg i Romsdalsfjorden, og sjøarealene i Vestnes preges av at man har lokale aktører, som har fått stadige tillatelser til å ekspandere.

I forbindelse med søknad om etablering av nytt matfiskoppdrett på Nerås som forøvrig ble henlagt, hadde jeg et innlegg i Vestnesavisa den 4.05. 06. Dette innlegget dreide seg om ansvar for ville laksebestander i kommunen generelt, og det tok opp spørsmål knyttet til oppdrettsnæringens utvikling med stadig større press på fjordområdene i kommunen, samt negative ringvirkninger for ville bestander av laks og sjøaure. Senere har det blitt vedtatt etablering av oppdrettsanlegg i Rekdalen. Der er det i likhet med på Nerås motvilje fra bygda mot å få båndlagt sjøareal som man i uminnelig tid har brukt til fritidsfiske og utfart. Som jeg også skrev i det tidligere avisinnlegget, er det ikke noe hjelp for de ville laksebestandene i kommunen at man vedtar ny etablering i et nytt fjordområde framfor et annet. Det blir bare et politisk og næringsmessig skyggespill for media., I det tidligere innlegget her i avisa oppfordret jeg både lokale aktører i oppdrettsnæringen samt politikere i Vestnes kommune å svare på innlegget, i håp om å få i gang en samtale eller en debatt om disse spørsmålene.

Det har definitivt ikke skjedd. Selv om jeg skriver dette som privatperson så betyr ikke det at jeg er alene om synspunktene jeg hevder og vil komme til å hevde. Faktisk har jeg fått over 25 tilbakemeldinger på det tidligere innlegget i mai dette året. Det var personer som er opptatt av å tenke langsiktig når det gjelder verdier i et lokalsamfunn. De tilhørte vidt forskjellige grupperinger med ulik politisk oppfatning, men de hadde brukserfaringer og nedarvede tradisjoner for bruk av utmark og fjorden. Det vet jeg at mange politikere i Vestnes også har men hvorfor åpner dere aldri kjeften, når dere skjønner at ting bærer galt av sted?

Er virkelig partiet og posisjoneringskampen i stand til å gjøre dere til nåtidens treller av systemet ? Provoserende sagt? Ikke mer provoserende enn at uerstattelige verdier ute i den naturen vi alle sier vi er så glad i forsvinner. Bruk av fjorden har en stor historisk og nåværende betydning for mange her, og laksen og elvene er ikke valgt på 4 års terminer. Det er mer stabilt ute i naturen enn det vi mennesker via alle våre skuespill, maktkamper og ord greier å få til.

Underskriftskampanjen i regi av fellesaksjonen på Nerås med lister i flere bygdelag viste vel også at det er mange som er lei av ei næring som ikke tar miljøansvar, og som ikke tenker på annet enn penger på bekostning av helhetlige verdier. Om ikke så lenge kommer det forøvrig en villaksmelding opp i stortinget, men den er nok rimelig gjennomhullet av diverse jurister. Det ble den opprinnelige meldingen i 1999, og det kommer denne til å være. Til gagn for noen velfylte lommebøker langs kysten, men til å sette på tapskontoen for allmenne fritidsbrukere av sjøen og elvefiskere. Det er svært rart at ei næring kan forurense og beslaglegge så store arealer langs hele kysten med politisk velsignelse. Se på industrien og landbruket, hvilke omfattende reguleringer og strenge bestemmelser som gjelder der i forhold til miljøskadelig påvirkning. I oppdrettsnæringen har man ikke kommet lenger enn å godta et minimum av offentlig veterinærtilsyn eller aller helst egne utvalg som skal ta tak i eks rømningsproblem av oppdrettslaks. Jeg mener for øvrig at lokalt næringsliv er viktig, men da må det ha magemål og bunn. Og greie å utvikle seg uten å påføre ei lang rekke permanente problemer for andres nedfelte rettigheter og miljøet. Tall viser at en elvefanget laks er verd 1000 kroner kiloen i Namdalen, mindre her i regionen, men mye mer enn den som er ute i mærene. Kjøp av fiskekort, handel av sportsfiskeutstyr, guiding, samt overnatting og annen bruk av ulike servicerettede næringer genererer mer penger på sikt på flere hender i bygdene.

Ordføreren har hevdet i media at oppdrett på Rekdal ikke medfører store miljøproblemer, hva bygges det på? Bygges det på havbruksnæring og matfiskoppdrettere sine ”bestilte” forskningsrapporter? Man er naiv hvis man tror at all forskning er nøytral, mange hadde nok sperret opp øynene hvis de hadde visst hvor mye av den oppdragsbaserte forskningen, som er forventede bestillingsverk fra oppdragsgivers side. Jeg kan ikke si at det er tilfellet i forhold til matfiskoppdrett i Vestnes, det har jeg ikke innsikt i, men jeg kan jo spørre hva man bygger utsagn av den typen på? Offentlige instanser sin forskning gjennom mange år viser at oppdrett medfører miljøskader generelt,, og i forhold til villaks og sjøaure spesielt, og det synes å være en fellesnevner langs hele kysten, det er jo rart i et slikt perspektiv, at det ikke skulle være et problem i fjordområdene i denne kommunen? Tidligere oppfordret jeg som sagt politikere med ansvar for denne typen spørsmål og oppdrettere, (Villagruppen i tilfellet her i kommunen) om å inngå en debatt eller å svare for seg, men det gjorde de altså ikke. Hvorfor skal ikke dere kunne svare? Jeg synes man har krav på å få svar på dette, fordi dere bidrar i fellesskap sammen med politikerne i fylket, og nasjonalt, til å redusere både min og en rekke andre personers bruksbehov og fritidsfiske knyttet til sjø og vassdrag. Vi har aldri blitt spurt om det er greit. Uendelig mange avgjørelser blir tatt innen denne typen spørsmål, uten at de det virkelig angår blir invitert med på debatt. Et eksempel på det er når folkevalgte kan avgjøre at innbyggere sine bruksbehov og fritidssysler kan forringes. Man trodde politikere var folkevalgte i den forstand at de skulle representere folket sin vilje, det skjer ikke i forhold til flertallets interesser knyttet til naturbruk i Vestnes kommune. Felles slagord på rådhuset synes å være at man er til nytte for fåtallet og til ulempe for flertallet. Lokale oppdrettere og politikere legger premisser for at framtidige generasjoner ikke kan forvente å kunne bruke naturen her på en utvungen måte på grunn av at områder sperres for fri ferdsel, og fordi balansen i den opprinnelige naturen blir forstyrret. Det synes jeg er noe dere i det minste kan være voksne nok som betydelige samfunnsaktører til å kommentere. Faunautvalg bør vel også snart gjøre mer for naturarven her, enn bare å være et utvalg som har noen møter.

Bernt Gjelsten