Vindkraftutbyggingen må planlegges bedre!

At Norge har uendelig med villmark er en myte. Av de opprinnelige norske villmarksområdene er det knappe 12 prosent igjen. – Det er bit for bit-utbyggingen som ødelegger norsk natur, sier Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold i Norges Naturvernforbund.

– Det er en svært dramatisk reduksjon av flott og unik natur som har skjedd de siste tiårene, forklarer Håpnes.
Det er blant annet vassdragsutbygging, skogbruk og skogsveibygging samt hyttebygging som har redusert våre villmarksområder. En nyere trussel er etablering av vindkraftanlegg med tilhørende infrastruktur.

Såkalt inngrepsfrie områder, INON-områder, defineres ved at de ligger mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep. Det er disse områdene Håpnes mener må vernes om.
– Det er bred politisk enighet om å unngå nye inngrep i de gjenværende villmarksområdene. Likevel går utviklingen i gal retning, fortsetter Håpnes.

Vindkraftutbygging i alle retninger Utbygging av vindkraft og de kraftlinjene som hører med er en av sakene som bekymrer Håpnes, selv om myndighetene har lagt restriksjoner på utbyggingen.

Han mener en løsning kan være å etablere en helhetlig, overordnet nasjonal planlegging av hva som skal utbygges hvor. Håpnes mener dette må på plass nå før man planlegger flere utbygginger.
– Ofte handler det om inngrep som isolert sett kan være relativt små og uskyldige, og som det derfor er lett å gi konsesjon til. Men det er summen av inngrep som kan få store negative konsekvenser, ikke minst for det biologiske mangfoldet, sier han.

Sprik mellom ord og handling
– Både regjeringen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at etablering av vindkraft må skje på best mulig måte ved å begrense ulempene i forhold til andre interesser. Er konflikten for stor må vindkraften vike, forklarer faglederen.

Likevel har NVE kjørt fram 17 prosjekter i Trøndelag – samtidig som man jobber med å utarbeide en fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag.

Dette har fått Samarbeidsrådet for Naturvernsaker, som består av Norges Jeger og Fiskerforbund, Den norske turistforening, WWF og Norges Naturvernforbund, til å reagere.

– Hvis planleggingen skal ha noen som helst reell betydning, forutsetter det at vindkraftprosjektene etableres etter at planene er lagt – ikke omvendt, sier Håpnes.

Flere av prosjektene som nå er til vurdering i Trøndelag, vil kunne ha til dels omfattende negative konsekvenser for både flora, fauna og friluftsliv, ifølge Samarbeidsrådet for Naturvernsaker.

Arnodd Håpnes har telefon 91 19 22 34.

Les mer:
Temaside om områdevern og arealsaker
Naturvernforbundet Sør-Trøndelag sin høringsuttalelse på fylkesdelplanen

Fråsegn frå Samarbeidsrådet for naturvernsaker til fylkesdelplanen for Sør-Trøndelag