Vollasætra – innspel til verneområdestyret

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Verneområdestyret for Trollheimen.

Naturvernforbundet peikar på at tiltak for å leggje til rette for friluftslivet rundt Vollasætra kan kome i konflikt med omsynet til sårbare artar.