Ytterligerere bekymring for Fugløya naturreservat

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har sendt bekymringsmelding til Miljødirektoratet.

Naturvernforbundet har blitt klar over at fartøy som frekventerer Veidekke Industri AS og Mekvik Maskin AS finner det akseptabelt å ta sine båter inn mellom skjærene for å komme til anleggene på Husøya. Dette betyr at deler av naturreservatet brukes som skipsled. Dette er risikosport og utsetter naturverdiene for unødig risiko.

Ved å bruke tilgjengelig sporingsverktøy på nett, har vi greid å spore noen av de skipene som har denne praksisen og legger ved skjermbilder som viser skipenes rute. Naturvernforbundet er skeptisk til at viktige naturverdier blir tatt lett på og trafikk opp mot disse områdene må gjøres med størst mulig forsiktighet. Båtene som vi så langt har sporet er:

Havgløtt – bygget 1968.
Torvind – bygget 1973
Torvang – bygget 1968
Fosenbulk – bygget 1979

Dette er svært gamle fartøyer som bærer preg av å ha vært lenge i bruk. Vi finner også hendelser hvor de fleste av disse båtene har vært svært nær totalhavari.

Når Fylkesmannen nå er bedt om å se på forholdene rundt naturreservat Fugløya, ber Naturvernforbundet om en oversikt over det volumet steinmasser som er tatt ut på Husøya. Fra ulike hold er vi gjort oppmerksom på at det er tatt ut et mye større volum masser på Husøya enn det det er gitt tillatelse til.

Det er Fylkesmannen som skal er tilsynsmyndighet for pukkverksdriften, og pukkverksdriften er pålagt loggføring av blant annet uttatt volum. De opplysningen vi ber om skulle derfor være lett tilgjengelige.