Aksjonsgruppen blir ikke hørt!

Klage på vedtak om avvisning av klage på vedtak om konsesjon gitt Vesterålskraft Vind AS om bygging av Åndstadblåheia vindkraftverk

Ref. Deres brev av: 21. SEPT 2011, NVE 200703469-99 ke/heli til Vern Andstadblåheia og Lafjellet.

Naturvernforbundet i Nordland påklager med dette NVE sitt vedtak om å avvise klagen fra Vern Andstadblåheia og Lafjellet.

Subsidiært ber vi om at de anførsler Vern Andstadblåheia og Lafjellet har framsatt i klagen blir lagt til grunn i klagebehandlinga som likevel skal gjennomføres.

Begrunnelse:
Naturvernforbundet går ikke inn på det juridiske og formelle grunnlaget NVE har anført for å nekte Vern Andstadblåheia og Lafjellet klageadgang. Vi vil heller ikke bruke tid på å bestride det her.

Naturvernforbundetber i stedet planmyndigheten NVE sikre reel medvirkning fra interessene for natur- og friluftsliv. Arbeidet drives av engasjerte samfunnsaktive mennesker på sin fritid. Det kan man i særlig grad si i denne saken om motstanden mot bygging av Åndstadblåheia vindkraftverk i de mest bynære friluftsområder i Sortland.

Medlemmer av Naturvernforbundet i Sortland kontaktet undertegnede etter folkemøtet september 2009. De søkte kunnskap om hvordan vindkraftverk influerer på arealer som er viktig for natur og friluftsliv, og råd om hvordan de kunne jobbe med saken. Senere på høsten valgte et offentlig kunngjort og godt besøkt folkemøte styre og vedtok regler for Vern Andstadblåheia og Lafjellet. Jeg var selv tilstede på stiftelsesmøtet Sortland og er stolt over det demokratiske grunnlag arbeidet ble tuftet på.

Undertegnede er også styreleder for Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland. For å makte å henge med i den strøm av konsesjonssaker for vind- og vasskraft i det langstrakte Nordland, er vi avhengig av å bygge nettverk lokalt. I tillegg har regjeringen kommet med mål om å skape vekst i nordområdene gjennom økt ressursutnyttelse av olje- og gassproduksjon, mineralleiting og gruvedrift. Få andre enn Naturvernforbundet løfter fram miljøperspektivet for ei balansert og økologisk bærekraftig utvikling. I Sortland var det engasjement, vilje og erfaring til å arbeide selvstendig med vindkraftsaken, noe FNF sette stor pris på og støtter. Det er selve formålet med forumet.

Vi merker det stadig økende saksomfanget og opplever knapphet på ressurser. Kapasitetsmangelen gjør at organisasjonene i FNF Nordland, som baserer sin aktivitet på frivillig arbeid og dugnadsinnsats, har begrenset eller ingen mulighet til å følge opp alle sakene og komme med innspill. Dette er et stort problem med tanke på å beholde arealer for natur og friluftsliv. Forvaltningen legger vanligvis opp til prosesser for brei og god medvirkning, men natur- og friluftslivsinteressene glimrer med sitt fravær i mange saker eller viktige deler av deler av prosessen.

Det er derfor nedslående og nærmest et overgrep mot de mennesker i Sortland som har stilt seg til rådighet for folk i bygda at NVE avviser klagen. Vern Andstadblåheia og Lafjellethar kommet med innspill i høringsprosessen, skapt interesse og engasjement. Noen av de tillitsvalgte har også gjennom lange liv hatt engasjement for friluftsliv, miljø, samfunn og lokalpolitikk.

Naturvernforbundet henstiller derfor på det sterkeste til NVE å gjøre om sitt vedtak og legge klagen fra Vern Andstadblåheia og Lafjellet til grunn i klagebehandlinga.

Med vennlig hilsen
Erling Solvang
Leder Naturvernforbundet i Nordland

Kopi:    Sortland kommune
Fylkesmannen i Nordland
Nordland Fylkeskommune
Direktoratet for Naturforvaltning
Miljøverndepartementet
Norges Naturvernforbund
Forum for Natur og friluftsliv Nordland