Alvorlig forurensing i Sørfoldfjorden – krav om midlertidig stopp i bruk av oppdrettsanlegget.

Alge- og dyreartene som ble funnet i Storvika var til dels i svært dårlig forfatning, og flere arter kan komme til å forsvinne helt eller reduseres i dekning/individtall i løpet av kort tid. Den samlede belastning er uakseptabel, og det er derfor særdeles viktig at all forurensing i området stoppes umiddelbart. Dette vil være i samsvar med Naturmangfoldloven § 10 og Vanndirektivets krav om å tilstrebe god vanntilstand.

Selv om det så langt ikke er bevist at skadene i fjæra skyldes forurensing fra oppdrettsanlegget, vil plasseringen av anlegget og strømbildet i området tilsi at noe forurensing kommer derfra. Anlegget er for tiden tømt for fisk. 

Naturvernforbundet anmoder derfor Fylkesmannens Miljøvernavdeling iverksette midlertidig stopp i bruk av oppdrettsanlegget inntil kilden/kildene til miljøskadene i strandsonen er kartlagt. Da det nærmer seg tidspunktet hvor oppdretter skal flytte fisken, er det viktig at en avgjørelse tas så snart som mulig.

I tillegg til stopp i utsetting av fisk må alle potensielle forurensingskilder i området kartlegges slik at miljøødeleggelsene i Storvika stoppes. 

Akvaplan-niva AS gjennomførte høsten 2013 en strandundersøkelse i Storvika i Sørfold kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen var i utgangspunktet utallige meldinger (helt siden høsten 2004) fra grunneieren i Storvika om forurensing i fjæra. 

I følge rapporten fra undersøkelsen var Storvika tydelig påvirket/forurenset av organisk materiale. Strandfauna og –flora var i dårlig tilstand og området var preget av anaerobe forhold (mangel på oksygen).

Dette er ei sak som Naturvernforbundet har arbeida med via Per-Erik Schulze. Rolv Sigurdsen har nå gått gjennom dokumenter i saken, rapporten og med den knusende konklusjonen.
Fra rapporten tas det i tillegg med at :

  • det var det tykke lag med nedslammede sediment (inntil 3 cm) mellom steinene
  • til dels var det fettaktig belegg på undersiden av steiner
  • det var rosa bakteriebelegg i øvre fjære
  • under stein og i luften var det til dels sterk svovellukt
  • til dels ble det registrert sur ”oppkastlukt” i luften og sedimentet.
  • det ble observert hvitt skum på vannoverflaten som drev inn mot land
  • vannet var grumset
  • steiner var glatte og slimete
  • mange døde strandsnegler ble registrert (ingen synlige egg).

Strandsonen i Storvika bar preg av sterk belastning. Det ble påvist lave artstall for både dyr og alger, og høye forekomster av forurensningstolerante dyregrupper. Disse gruppene er fraværende på referansestasjonen i Korsvika rett over fjorden.

Som det framgår, beskriver rapporten en alvorlig forurensing bestående av tykke lag med sediment i forråtnelse, og inntrykket er at belastningen har pågått over tid og ikke skyldes en enkel hendelse.

Mvh
Erling Solvang
Leder Naturvernforbundet i Nordland
95254075

Kopi: Sørfold kommune