Åpne møter om små vannkraftverk

I forbindelse med at fylkesrådet har lagt ”Regional plan om små vannkraftverk” ut til offentlig ettersyn, arrangeres det høringsmøter i Narvik og Mosjøen. Høringsmøtene krever ingen påmelding er åpne for alle som er interessert i tematikken og som har innspill til planen.

Åpne møter om små vannkraftverk

4. mai i Narvik i Bystyresalen i Narvik kommune (0900-14:45)
6. mai i Mosjøen på Norlandia Lyngengården Hotell (0900-14:45)

Det er i Nordland et regionalt mål at produksjonen av fornybar energi skal økes, og at det derfor skal bygges ut 1,3 TWh med ny vannkraft innen 2025. Natur- og friluftlivsinteressene står overfor store utfordringer for å sikre at verdifull vassdragsnatur og landskapselementer som gir opphav til naturopplevelser i Nordland ikke forsvinner.

Bakgrunnen for høringsmøtene er at fylkesrådet har vedtatt å sende Regional plan om små vannkraftverk på høring. Regional plan om små vannkraftverk er utarbeidet med en målsetning om å avklare forholdet til viktige arealinteresser for å ivareta viktige miljøverdier ved utbygging. På møtet vil den regionale planen bli presentert. Fylkesråden håper på konstruktive innspill og debatt omkring plandokumentet. Høringsmøtene er åpne for alle og det er ikke nødvendig med påmelding.Før det åpnes for spørsmål og debatt fra salen, er FNF Nordland gitt anledning til å komme med et innlegg på fem minutter.

www.nfk.no/småkraft er programmet lagt ut.

Nettverksmøte

I etterkant av høringsmøtene inviteres representanter fra FNF-organisasjonene nettverksmøte for å diskutere lokale saker med arealkonflikter i forhold til natur og friluftsliv. Nettverksmøtet vil bli avholdt i samme bygg/lokale som høringsmøtene avholdes. Siden høringsmøtene er ferdig 14:45, settes tidspunktet fra kl. 1500 til kl. 1800.

Understreker at alle kan delta! Spre ordet!

Vel møtt!

[ Les mer om høringsmøtene og Regional plan for småkraftverk ]