Årsmeldinga 2010 fra fylkesstyret

Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Tap av naturverdier er fortsatt den største trussel for mangfoldet av planter og dyr. Nordland mistet 701km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger, men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

1. De politiske saker

Mål for det politiske arbeidet:

1. Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak.

Vurdering: Arbeidet har hatt høgste prioritet. Vi har bidratt gjennom egne høringer og befaringer, også gjennom arealsaknettverket i FNF.

2. Planlegge og gjennomføre Miljøfestivalen ”Verdt å ta vare på” i Lofoten 4. – 8. august.

Vurdering: Deltok aktivt i planleggingen. Søkte og fikk 70.000 kr i støtte fra Nordlandfylkeskommune. Meget vellykket.

3. Bruk av nettsiden NNV Nordland

Vurdering: Brita og Terje har fått opplæring og tatt i bruk den nye plattform. Opprettet fjesbokgruppe for Naturvernfforbundet i Nordland

4. Styrking av fylkelagene i Nord-Norge, nordområdesatsingen i NNV. Det er behov for en sekretærstilling for dette arbeidet.

Vurdering: Søkte sammen med Finnmark og fikk avslag. Et arbeid ble påbegynt om strategier for nordområdesatsingen i NNV.

5. Engasjere styremedlem Brita Grøneng til oppfølging av det praktiske arbeid med lagstiftinga og organisasjonskurs.

Vurdering: Samlet medlemmer i forbindelse med kurs i FNF`regi vi har deltatt på

6. Kompetansen i organisasjonen om arealsaksarbeid økes gjennom arealsaksnettverket i samarbeid med FNF.

Vurdering: NNV har vært pådriver i arbeidet gjennom FNF. Fulgt opp også gjennom forvaltning av verneområder.

7. Arbeid med Den Naturlige Skolesekk, der målet er økt forståelse for økologisk bærekraft og miljøengasjement hos elever og lærere.

Vurdering: NNV Nordland har fått 70.000 kr gjennom NNV fra DNS for koordinering og forankring av Natursekken i de systemer vi har for kvalitetsutvikling i skolen i Nordland

Saker vi har jobbet særlig med:

1. Lomsdal/Visten – arbeidet med forvaltingsplanen.

2. Vefsna ble vernet gjennom vedtak i Stortinget 11. juni 2009. Forvaltningsplanen skal utarbeides under ledelse av Nordland fylke som et pilotprossjekt. Kommunene obstruerer arbeidet.

3. Sikre naturverdiene i påvente av at forvaltningsplanen for naturreservatet Holmvassdalen blir påbegynt.

4. Vi tapte kampen om Forsan i Steigen. Fulgt opp i planlegging av settefiskanlegg.

5. Vi kjemper fortsatt for å få skogvernet på Statens grunn vedtatt for Nordland. Statsministeren kontor har invertert overfor MD. NNV har fått avvist møte.

6. Fylkeslaget har deltatt i arbeide med å få ut sitkagran som danne økologiske ørkener i kystlandskapet og nå sprer seg fritt. Vi hat også gått mot et nytt treskifte i kystlandskapet. Aksjonen ledes fra Naturvernforbundet i Vesterålen

7. Smibelg og Storåvatn kraftverk ligger ennå til avgjørelse i OED. Her kan over 100 km2 INON gå tapt.

8. Vi følger nøye med i arbeide med soneplanen for Saltstraumen. Bodø prøver på omkamp.

9. Vi har fulgt opp klagen på vedtakene i Tosbotn. 5 av 7 kraftverk kan få konsesjon etter innstilling NVE. Det dreier seg også om samlet vurdering, sumvirkninger og samfunnsnytte i en region med stort kraftoverskudd.

10. Vi har avgitt uttalelse om Vindkraftplan og Småkraftplan.

11. Vi har fulgt opp motstanden mot kraftutbygging i Vassenden i Leirelvvassdaraget. Vassdraget trenger vern.

12. Helgelandskraft gir seg heller ikke på å få bygge kraftlinje gjennom villmark i grensa til Lomsdal/Visten nasjonalpark.

13. Vi deltar aktivt i arbeidet mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

2. Organisasjonen

Mål for organisasjonsutviklinga:

1. Økning i medlemstallet med 110. Fra 513 til 623.

Vurdering: Nyvervingen ble på 103 eller 97 % av målet. Beste fylke! Brita vant hovedpremien for verving, en tur med hurtigruta.

2. Oppretting av lokallag i Salten (Bodø) og Ytre-Helgeland. Restart av Vefsn.

Vurdering: Opprettet lag i Salten. Medlemsmøte i Vefsn der Anne-Elise Remmen ble valgt som kontaktperson som representerer medlemmene i Vefsn.

3. Gjennomfører 4 styremøter. I tillegg kan det berammes korte møter per telefon/skype, innimellom de faste møtene. Saker behandles fortløpende på e-post.

Vurdering: Har bare fått gjennomført et fysisk styremøte. Ellers brukt e-post til å avklare saker-

Styret Naturvernforbundet i Nordland

Leder: Erling Solvang, nestleder Brita Grøneng. Styremedlemmer: Bård Olsen, Espen Dahl,

Jostein Lorås.

Varamedlemmer: Finn-Erik Sommerseth, Gunnar Rasmussen, Kim-Remi Sandvær og Dag

Neiden.

Landsstyret: Erling Solvang, vara: Ellen Solmo.

Revisor: Eirk Vevelstad

Fylkeslagene i Nord-Norge har vært satsingsområde i NNV i landsmøteperioden 2008-2009, men det har skjedd lite konkret det siste året. Nordland sammen med Finnmark har søkt på utprøving av regionsekretærordning. Landsmøtet vedtok utprøvingen i Trøndelag. Vi ble funnet for svak organisasjonsmessig til å få utprøvingen Fylkeslaget er også aktiv gjennom Forum for Natur og Friluftsliv. Fylkesleder er AUleder i FNF og har fulgt opp prosjekter i FNF. For dette har fylkeslaget fått 30 000 kr kompensert. Kompetansen i arealsaksarbeid økes gjennom arealsaksnettverket i gjennom FNF, og FNF har lagt til rette for deltakelse fra medlemsorganisasjonene.

For styret i Naturvernforbundet i Nordland

Erling Solvang, leder.

Enstemmig vedtatt.