Årsmøte i Naturvernforbundet i Narvik

Årsmøte i Naturvernforbundet i Narvik blir onsdag 22 feb kl 19. på Nordstjernen Hotell. Vanlig årsmøtesaker.

ÅRSBERETNING 2011 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK

STYRET I NIN HAR I PERIODEN BESTÅTT AV:
Leder:
Baard Mikalsen
Kasserer:
Olaf Schaug-Pettersen
Styremedlemmer:
Finn-Erik Sommerseth
Inis Ivarsson
Svein Jarl
Ellen Solmo
Kaja Langvik-Hansen
Revisorer:
Gunnar Bråten
Andreas Skogsholm
Valgkomite:
Jørn Kåre Sommerseth
Trond Blomlie
Paul Larsen

STYRETS ARBEIDE
Første konstituerende styremøte ble avholdt 01.03.2011. Ny leder, Baard Mikalsen, ble valgt etter at Nils Neteland ønsket å fratre etter mange års innsats for NiN. Øvrige av styrets medlemmer fortsatte og med inntreden av vårt nye medlem Kaja Langvik-Hansen. Hun har fungert som sekretær på en utmerket måte. Det ble i perioden avholdt 6 styremøter. Ellers har
representanter fra styret deltatt på folkemøte, planmøter i kommunal og fylkeskommunal regi. Noen av disse sakene har fått stor oppmerksomhet i media. Her har NiN samarbeidet med eksempelvis NOT, Fagernes Vel og Ofoten Villfisk. Likeledes er det søkt kontakt over riksgrensen, med Naturskyddsföreningen henholdsvis i Norbotten län og Kiruna. Det har vært
styrets oppfatning å kunne samarbeide mest mulig med andre foreninger/instutisjoner hvor vi har en felles sak.
Dessverre har vi glimret med vårt fravær både fylkesnivå og sentralt i Naturvernforbundets regi, samlinger og landsmøte kan nevnes. Her har NiN et forbedringspotensiale.
Det nye styret hadde en opprydding i det som var gammel arkiv materiale i søken etter blant annet å finne i hvilket år forening ble stiftet. Verken dette eller henvendelse sentralt i forbundet har vi til nå lyktes å finne en stiftelsesdato. Det samme gjelder egne vedtekter. Dette bør i tiden framover avklares og komme på plass i foreningen.