Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland 2016

Protokoll fra årsmøte 2016, Scandic Hotell Syv Søstre. Sandnessjøen 21.01.17

 

Referat :  Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland 2017.

Scandic Hotell Syv Søstre. Sandnessjøen 21.01.

Tilstede: Martin Eggen, Lofoten,  Arne-Reidar Johansen, Vesterålen, Bjørn Økern, Tone Toft, Sture Jegtvik, Ytre Helgeland, Terje Cruickshank, Salten.  Erling Solvang, Siv Bårdsen, Frode Solbakken, Camilla Bjugn, Tage Vedal, Rana.  Geir Jørgensen Reg.sek.

Holger Schlaupitz, fagsjef  klima og naturmangfold.

 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver. 

Tage Vedal valgt som møteleder, Geir Jørgensen, referent, Arne-Reidar Johansen, Tone Toft,  protokollunderskrivere. 

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Innkalling og dagsorden godkjent. Følgende nye saker vedtatt behandlet :   

Forslag fra Terje Cruickshank om å diskutere fjorårets årsmøte under eventuelt.

Forslag fra Erling Solvang om at landsstyremedlem får tale og forslagsrett i fylkesstyret

Forslag fra Geir Jørgensen om at henvendelse fra Natur og Ungdom om plass i fylkestyret behandles.

 1. Årsmelding

Tage Vedal refererte årsmeldinga. Kritikk fra flere for en lite detaljert årsmelding.

Tage holdt presentasjonen om aktiviteter. Noen supplerende poeng:

 • Få med antall lokallag og nevne at Ytre Helgeland stifta 17. februar

Forslag fra Erling Solvang :

 • Årsmeldinga suppleres og deltakerne på de ulike aktivitetene listes opp. 

Årsmelding godkjent med tilleggsforslag fra Erling Solvang. 

 1. Forslag til aktivitetsplan
 • Forslag fra Arne Reidar Johansen om at treslagsskifte tas inn i aktivitetsplanen
 • Forslag fra Terje Chruickshank  – Vassdragsvern, vilkårsrevisjoner tas inn

 

Aktvitetsplanen godkjent med endringsforslagene

 1. Regnskap

Forslag fra Erling Solvang :

Regnskap for 2016 tas til orientering. Revidert regnskap legges frem for neste årsmøte.

Forslag fra Erling Solvang vedtatt:

 

 

 

 1. Valg

Valgkomiteens innstilling på leder og styremedlemmer  vedtatt med akklamasjon.

Til styre for Naturvernforbundet i 2017 er valgt :

Leder : Frode Solbakken, Rana

Styremedlemmer

Camilla Bjugn, Rana

Baard Mikalsen, Narvik

Tage Vedal, Rana

Forslag fra Geir Jørgensen om å tilby  Natur og Ungdom en plass i fylkesstyret vedtatt.

Forslag fra Erling Solvang. Vararepresentanter prioriteres i følgende rekkefølge

 1. May-Lene Meyer, Rana
 2. Arne Reidar Johansen, Vesterålen
 3. Bjørn Barth Jakobsen, Salten

Forslag fra Erling Solvang vedtatt

Forslag fra Frode Solbakken

Vararepresentant nr 3. Bjørn Barth Jakobsen erstattes av Terje Crucikshank.

Terje Cruickshank valgt med akklamasjon.  

Årsmøtet gir styret  fullmakt til å oppnevne valgkomitè.  

 

Forslag fra Erling Solvang :

Landsstyremedlem innkalles til styremøter og gis tale og forslagsrett :

Forslaget vedtatt 

 

Valg av delegater til ekstraordinært landsmøte.

Leder Frode Solbakken og Tone Toft enstemmig valgt .

Leder gis fullmakt til å oppnevne vara ved evt. forfall.

 1. evt.

Forslag fra Arne Reidar Johansen

På vegne av Naturvernforbundet i Vesterålen ber jeg om organisasjonens hjelp i forhold til anmeldelsen mot oss fra Salten Skogselskap av 26.sept 2016.

Forslaget vedtatt. 

Regionsekretær Geir Jørgensen orienterte om nordområdesatsinga  og prioriteringer for 2017. Årsmøtet tar orienteringa til etterttning.

Fagsjef Holger Schlaupitz holdt foredrag om kommunal planlegging