Bekymringsmelding for Røssåga

Bekymringsmeldinga for Røssåga går konkret på at Hemnes kommune har fremforhandlet en utbyggingsvatale for kraftverket som skaper uklarhet omkring vilkårrevisjonen. Hemnes kommune må heller ikke alene sammen med Statkraft få tillatelse til å forhandle bort for småpenger en grundig og åpen prosess ved oppgradering av kraftverket. Allemannsretten, grunneierretten og interessene for natur- og friluftsliv må følges i behandlingen slik lov og forskrifter beskriver. Naturvernforbundet i Nordland ber derfor Starkraft og Hemnes kommune stoppe den ulovlige planprosess de legger opp til for Røssåga.

Her finner dere et  NRK-oppslag  med videosnutt.

Et ensidig fokus på å tjene penger til eierne, i hovedsak stat og kommune, gjør at kraftstasjonene kjøres i takt med svingningene i strømprisen. Det fører til store og hurtige variasjoner i vannmengden som går ut i vassdraget. I perioder med lave priser er det for lite vann, og når det faller sammen med varmeperioder, dør fisk og andre organismer. Vannforekomstene får en forverret og meget dårlig økologisk tilstand, klart i strid med de nasjonale miljømål.


Røssåga er et av de mange vassdrag på Helgeland der vassdragsnaturen for ca 50 år siden ble regulert på en lite miljøvennlig måte. Reguleringsbestemmelsene tilfredsstiller på ingen måte dagens miljøkrav. Vilkårrevisjonen som det er åpnet for, er en mulighet for å få gjort noe med den uforsvarlige måten kraftverket kjøres på. Det er store utfordringer knyttet til gjeldende manøvreringsregime for gamle kraftverk, og det trenges trolig nasjonale føringer om at både Vannrammedirektivet og Naturmangfoldloven skal legges til grunn. Dette er noe Naturvernforbundet jobber med i forhold til sentrale myndigheter. Både i Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøverndepartementet finnes fagfolk som er enig med oss i at både vannrammedirektivet og naturmangfoldloven gir føringer for at kjøring av kraftverk må bli tema for vilkårrevisjonen. Prosjektleder for vannrammedirektivet i DN sier at det i alle fall må være en selvfølge at den økte nedbørsmengde som er tilkommet etter at konsesjonen ble gitt, skal tilfalle vassdragsnaturen av hensyn til miljøet.


Vilkårrevisjonen for Røssåga kombinert med Statkrafts oppgradering av kraftverkene gir også større handlingsrom for at vannressursene gjenopprettes til forsvarlig standard for kvalitet og biologisk mangfold. Dette er krav Naturvernforbundet vil stille. Vilkårrevisjonen og oppgradering av kraftstasjonen må behandles parallelt. Først da vil naturen kunne få tilbake mest
mulig av det som er gått tapt.

Bekymringsmeldinga for Røssåga nå går konkret på at Hemnes kommune har fremforhandlet en utbyggingsvatale for kraftverket som skaper uklarhet omkring vilkårrevisjonen. Hemnes kommune må heller ikke alene sammen med Statkraft få tillatelse til å forhandle bort for småpenger en grundig og åpen prosess ved oppgradering av kraftverket. Allemannsretten, grunneierretten og interessene for natur- og friluftsliv må følges i behandlingen slik lov og forskrifter beskriver. Jeg ber derfor Starkraft og Hemnes kommune stoppe den ulovlige planprosess de legger opp til for Røssåga.


Med vennlig hilsen
Erling Solvang
Leder Naturvernforbundet i Nordland