Bodømarka 2020.

Til å sette søkely på bymarkutfordringene vi har i Bodø og våre ønsker for en sterkere beskyttelse av Bodømarka mot nedbygging og ett klarere forvaltningsregime som bedre ivaretar og koordinerer de mange interessentene og brukere av Bodømarka ønsker Naturvernforbundet i Salten, BOT og Bodø Friluftsforum å invitere til ett inspirasjon og kunnskapsmøte.

Vel møtt fredag 28.oktober kl 17:00 på Scandic Havet.

Møtet starter med et inspirasjons foredrag av NOA/ Naturvernforbundet v/ markalovforkjemper, eventyrskogmann og skogforkjemper Gjermund Andersen.

Så har vi invitert:
BOTs bodømarkautvalg v/ markaforkjemper Carl Boe
Bodø kommune v/ arealplanlegger Mats Marthinussen
BOT v/ leder Ann-Elisabeth Szell  Berg Geomatics v/ Håvard Berg
Politisk posisjon v/ Svein Olsen (Rødt)
Naturvernforbundet i Salten v/ leder Terje Cruickshank
til å formidle sine ståsted og visjoner for Bodømarka og bidra til en debatt om Bodømarkas framtid.

Litt mer bakgrunnsinfo:
Fra stor småby til liten storby er Bodø i ferd med å utvikle seg og stor fokus på folkehelsen gjør at stadig flere oppdager friluftslivet og verdien av Bodømarka. Mangfoldet er stort; turgåere, mosjonister, orienteringsløpere, skiløpere, ridende, hunder, terrengsykkellister for å nevne noen. Dette gjør at presset på Bodømarka blir større. Dette er tilnærmet utelukkende positivt, dog kan interessekonflikter oppstå. Randsonene til Bodømarka presses av en voksende by der grensene stadig forflyttes for å få bygge litt til inn i Bodømarka. Dette gjør at tiden er moden for å få til en klar definert grense for Bodømarka, og en positiv forvaltning av Bodømarka til beste for alle som benytter de mangfold av tilbud og muligheter friluftslivet i Bodømarka gir. Bodø Friluftsforum vil jobbe for at kommunen tar de riktige grep for å sikre en fortsatt god arealplanlegging og forvaltning av Bodømarka for kommende generasjoner.  Mange aktører ønsker velkommen en debatt om innføring av markaloven kan være det riktige grep å gjøre for å sikre en langsiktig bevaring av grensene til Bodømarka og en positiv forvaltning av alle friluftslivsinteresser. Kommuneplanens arealdel har i flere planperioder vært utarbeidet ut fra 3 langsiktige målsettinger:
1. Utvikling av kompakt by og et sterkt sentrum.
2. Sikring av Bodømarka som frilufts- og idrettsområde for byen.
3. Ivareta naturverdier og landbruksnæringene og legge til rette for god utvikling av distriktene.

Bodø Friluftsforum har tidligere jobbet for en klarere definisjon av grensene til Bodømarka, samt en utvidelse av til Bodømarka til å også gjelde Mjelle, fjellfoten på Nordsia og Tverlandsmarka. Naturvernforbundet i Salten og Bodø og omeng turistforening utarbeidet i samarbeid med Bodø Friluftsforum ett forslag til arealplanen i 2014 som da ikke nådde fram, men vi vil fortsette kampen for å sikre de unike og nedleggingstruede bymarksområdene som har vært, er og vil i framtiden være viktig for Bodøborgernes mulighet for bynære friluftslivaktiviteter.