Bompenger til jernbane – ja takk

Regjeringen åpnet i forrige uke for at bompenger i framtiden skal kunne brukes til å finansiere jernbaneutbygging langs de samme strekningene hvor bompengestasjonene står. Det betyr at bompengene skal tas inn på strekninger der folk skal få et reelt kollektivt alternativ, ikke der bil er eneste alternativ. Naturvernforbundets råd er klokkeklart: Forslaget er strålende!

SCANPIX

I Nordlys 27. juli utfordres Naturvernforbundet av vårt medlem Dagfinn Krogh til å begrunne hvorfor vi støtter bompengefinansiert jernbane. Krogh spør også om støtten er behandlet i Naturvernforbundets demokratiske organ.

Regjeringen åpnet i forrige uke for at bompenger i framtiden skal kunne brukes til å finansiere jernbaneutbygging langs de samme strekningene hvor bompengestasjonene står. Det betyr at bompengene skal tas inn på strekninger der folk skal få et reelt kollektivt alternativ, ikke der bil er eneste alternativ. Naturvernforbundets råd er klokkeklart: Forslaget er strålende!

I forbindelse med en forbedring av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim skal samferdselsminister Marit Arnstad ta stilling til om bompenger for første gang i norsk historie skal kunne bidra til jernbaneutbygging, og nå ber hun om råd i saken.

Om forslaget går gjennom blir det ikke slik at bilister i Troms eller andre steder hvor vi ikke har jernbane må betale for jernbaneutbyggingen på for eksempel Østlandet. Men, bilister i Troms må belage seg på at en del av bompengene de betaler, kan komme til å gå til utbygging av kollektivtrafikk i deres egne nærområder. Denne muligheten ble innført for en stund siden.

Å bruke bompenger til å finansiere jernbaneprosjekter, er en glimrende idé – og det er veldig bra at regjeringen vurderer å åpne for dette. Det trengs mer penger til jernbanen raskt, og dette er en god måte å skaffe mer penger som kan gi et togtilbud som er bra for både miljøet og for folk flest. Og, det er tidligere åpnet for at andre deler av kollektivtilbudet kan få penger fra bomstasjonene, så hvorfor ikke jernbane?

I debatten om veipakke Salten argumenterte vårt fylkeslag med at flere veimidler burde gått til opprusting av jernbanen. Vi nådde dessverre ikke fram, derfor hadde det vært fint om vi nå kunne fått bompenger fra vegtrafikken til opprusting av Nordlandsbanen og Saltenpendelen.

Naturvernforbundet mener det er helt rimelig at bilister skal være med på å betale for jernbaneutbyggingen. Gevinsten vil være et raskere og bedre togtilbud, som også bilistene vil kunne ha glede av. Både blant pendlere, næringsliv og folk flest er det et ønske om å bruke toget mer – bare jernbanen blir bygd ut! Nyere beregninger viser dessuten at best miljøeffekt får man dersom man kombinerer et godt jernbanetilbud med bompenger på veiene. Da vil flere velge toget foran bilen, til glede for miljøet både med tanke på de høye klimagassutslippene fra transporten og ønsket om renere luft for folk flest.

Så er det selvsagt ikke sånn at vi tar til orde for å bygge ut jernbane i hele landet. På de stedene av landet som ikke har jernbane jobber vi for et bedre kollektivtilbud med for eksempel buss.  Men det jernbanenettet vi har i dag trenger en kraftig utbedring. Mye av kritikken Dagfinn Krogh kommer med av jernbanetilbudet har vi få problemer med å slutte oss til. Derfor jobber vi for at tilbudet skal bli bedre. Bruk av bompenger til jernbane gjør det mulig.

Naturvernforbundet har også foreslått en flyavgift på 100 kroner per reise som skal brukes til å støtte utbygging av jernbane, samt støtte de små flyplassene i deler av landet hvor fly er eneste reelle alternativ for lengre reiser.

Til Kroghs spørsmål om vår støtte til bruk av bompenger er behandlet i våre demokratiske fora kan vi svare: Ja! Det er til og med nedfelt i vår miljøpolitiske plattform og har lenge vært det. Denne plattformen behandles av vårt landsmøte som er vårt høyeste organ. Rett før sommeren hadde vi også en diskusjon i vårt landsstyre som består av representanter fra alle landets fylker om hva vi skulle vektlegge i vårt innspill til Nasjonal Transportplan som regjeringen skal komme med neste år. Bruk av bompenger til jernbaneutbygging på strekningene langs bomveiene var da et sentralt krav fra Naturvernforbundets landsstyre