Bompenger

”Bypakke Bodø” nærmer seg realisering, og derved klargjøring av de økonomiske konsekvensene. Det er kostnadene ved motorveiprosjektet – fire kjørefelt i to tunneler mellom Hunstadmoen og Bodøelv – som nødvendiggjør den store ”kronerullingen” – bompengeinnkreving (nesten) over hele byen. Alle som ferdes i bil innenfor Bodøhalvøya skal i prinsippet betale for den gigantiske veibyggingen.

I tillegg til veibygging skal det investeres i kollektivtransport, gang – og sykkelveier – og det skal bli færre parkeringsplasser for biler benyttet til arbeidsreiser. Skulle man lykkes i å få flere til å reise kollektivt og gå eller sykle, så vil ikke Vegvesenets prognoser for økning av biltrafikken slå til. Det betyr at bompengene ikke vil finansiere motorveiprosjektet. Følgene av dette vil være økning av bompengeavgiften og/eller forlenget nedbetalingstid. Naturvernforbundet har over lang tid engasjert seg i ”Bypakke Bodø”, og har bl.a. skrevet et brev om saken til samferdselsminister og finansminister – uten respons. Det kan ha sammenheng med at Statens bidrag til motorveiprosjektet bare utgjør 10%  av anleggskostnadene. Det betyr ikke noe at motorveien i Bodø vil medføre 1300 tonn ekstra Co2 utslipp – årlig!

Regjeringens og stortingets miljø – og samferdselspolitikk gjelder tydeligvis ikke for fjerntliggende strøk.

Naturvernforbundet i Salten
Dag Neiden