Brudd på konsesjonsvilkårene for Kjensvatn kraftverk

Naturvernforbundet i Nordland anmelder med dette Statkraft Energi AS for tungtransport sommertid i Fagerlidalen i strid med konsesjonen for Kjensvatn. Terrengskader er svært omfattende og det har gått hardt ut over våtmark til ulempe for natur og friluftsliv.

Naturvernforbundet ber i sin anmeldelse om at saken blir etterforsket, og at det blir reist offentlig påtale og straff av Statkraft Energi AS og de ansvarlige for den terrengskade som er påført natur og friluftsliv. Selskapet må også0 bøtelegges for brudd på konsesjonsvilkårene. Statkraft vedkjenner seg ansvar ifølge NVE.  Statkraft  må likevel ut fra omstendighetene dømmes til å reparere, rydde og arrondere (revegetere) slik at terrenget kan gjenskapes mest mulig til sin naturlige tilstand. Avtalen og vedtak om vei må kjennes ugyldig da den er uforenelig med opprydding slik at opprinnelig tilstand kan oppnås.

Erling Solvang                                                                         Leder Naturvernforbundet i Nordland 95254075