Det skitne spillet om oljen.

Verken Statoil eller olje- og energidepartement har kommet med troverdige argumenter som kan legitimere åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser er bare sannsynliggjort – og det er ikke redegjort for hvor mange arbeidsplasser som kan forsvinne i de fiskeritilknyttede næringsvirksomhetene eller reiselivsnæringen.

Det er heller ikke redegjort for hva som vil skje med de nye arbeidsplassene når oljeeventyret en gang tar slutt. Det hevdes at petroleumsaktivitet og fiskerier kan kombineres – til tross for at alle innenfor fiskerinæringen sier det motsatte. Forsøk på å bagatellisere følgene av en oljeutblåsning er patetisk når vi vet hva som skjedde i Mexicogolfen. Det nevnes ikke at regjeringen har puttet i skuffen søknaden om å få Lofoten godkjent som verdensarv. Det har selvfølgelig sammenheng med at petroleumsvirksomhet ikke kan foregå innefor et verdensarvområde.

Petroleumsvirksomhet medfører store Co2 utslipp både ved produksjon, og når produktene blir benyttet. Dette problematiseres ikke. Olje- og energidepartementet svartmaler situasjonen for Norge dersom petroleumsaktiviteten reduseres. Velferdsstaten står i fare. Dette er ikke argumentasjon, men trusler!

Jakten på olje og gass er jakten på penger – og de pengene vil politikere og oljeselskapene ha nå! Ingen ressurs skal ligge urørt for etterslekten.  Alle argumenter som hindrer pengejakten feies under teppet.

Det er derfor Naturvernforbundet sier NEI til petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Når vi sier nei til noe, sier vi ja til noe annet.

Naturvernforbundet sier blant annet ja til:

  • Energisparing.
  • Investering i trygge og riktig dimensjonerte veier og jernbane.
  • Utbygging av kollektivtransport, gang – og sykkelveier og redusert biltrafikk.
  • Alle tiltak som reduserer utslipp av Co2 – herunder reduksjon i petroleumsvirksomheten.
  • Alternativer til naturødeleggende, ulønnsom og unødvendig vann- og vindkraftutbygging.

Naturvernforbundet vil også ”oppmuntre” til at:

  • Politikere forholder seg til de lover og bestemmelser som gjelder for utnyttelse av naturens ressurser.  I grunnlovens §110 b står bærekraft og hensynet til etterslekten sterkt.
  • Føre var prinsippet gjøres gjeldende i alle utbygningssaker der man ikke vet om tiltaket kan medføre forurensing eller annen skade på naturen.

Naturvernforbundet i Salten

Dag Neiden