Embetsoppdraget til fylkesmennene

Embetsoppdragene fra departementene til fylkesmennene ang. Naturmangfoldloven påpeker at NML utfyller/støtter opp der PBL er mangelfull.

For naturmangfoldlovens del vises det til at vurderingen og vektleggingen av prinsippene i §§ 8-12 skal framgå av beslutningen som berører naturmangfold, jf. naturmangfoldloven § 7. Det bør også synliggjøres hvordan saken påvirker muligheten for å nå forvaltningsmålene for naturtyper og arter i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Naturmangfoldloven § 7 er en saksbehandlingsregel om begrunnelsesplikt på linje med saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Mens forvaltningsloven ivaretar søkers interesser, ivaretar naturmangfoldloven § 7 naturmangfoldet. Derfor gjelder begrunnelsesplikten etter § 7 alltid, også ved positive vedtak for søkeren, dersom beslutningen berører naturmangfoldet. Unnlatelse av å oppfylle kravene er å anse som en saksbehandlingsfeil som i visse tilfeller kan føre til at vedtaket blir ugyldig.

Det framgår av embetsoppdraget at fylkesmennene skal påse at naturmangfoldlovens krav til saksbehandling, herunder kapittel II, blir ivaretatt i plansaker og enkelttiltak etter plan- og bygningsloven.

Her må våre lokallag og kontaktpersoner hjelpe til.
Ta kontakt med kommunen og spør om praksis er i samsvar med NML og føringene i dette oppdragsbrev. Send eventuelt brevet til kommunen. Be også om å få tilgang til saksutredninger før politisk behandling slik at dere kan følge med om NML blir lagt til grunn i alle saker beslutningen berører naturmangfoldet.

Med vennlig hilsen
Erling Solvang
Leder Naturvernforbundet i Nordland
tlf 95254075