En seirer for ei grønnere framtid.

Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes mot all oljeaktivitet de fire neste årene, heter det i samarbeidsavtalen mellom Venstre og Krf og de nye regjeringspartiene H og Frp. Dette er en seier og ei kunnskapsbasert beslutning for å sikre fortsatt vern mot oljeaktivitet i disse sårbare og unike havområdene.

Venstre fikk også gjennomslag for frihet for oljeaktivitet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak og på Mørefeltene. 

Av hensyn til klima må 4/5 av de kjente reserver av fossilt brensel bli liggende under bakken. Rike Norge bør derfor gå i spissen for å ikke å åpne nye blokker for utvinning av kull, olje og gass.

Det vil være bra for norsk økonomi, nærings- og arbeidsliv å gjøre Norge mindre oljeavhengig. 
I Lofoten og Vesterålen skal det nå etableres en miljøbase/oljevernbase. H har lovet 5 milliarder til utvikling om det blir åpnet for olje. Håper regjeringa kan begynne med den ene milliarden Venstre har lovet til satsing på de evigvarende fornybare ressurser.

Partiene ble også enig om å bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre. Naturmangfoldloven skal ligge fast, og avkastningen fra miljøteknologifondet skal økes for å bidra til utviklingen av ny, grønn teknologi og arbeidsplasser.

Den største flaskehalsen for fornybarsatsinga i Nord-Norge er manglende etterspørsel etter fornybar energi. Regjeringa må derfor stoppe subsidieringen av ny utbyggig av vind og vannkraft. Først må potensialet for energifrigjøring og sparing tas ut, noe som er best for både miljø og klima. Det er ikke mangel på fornybar kraft som er årsaken til at det går tregt med utfasing av fossil energi i Norge.

Det og en seier at H og Frp blir med på økt satsing på utbygging av kollektivtransport – utover de rødgrønnes nasjonale transportplanen (NTP). Et stort kollektivløft skal gjennomføres i og rundt byene, og det skal bygges ut mer bane.

Det ble også enighet om skattefradrag for ENØK-investeringer. Energiøkonomisering (ENØK) i hjemmet vil lønne seg, og det blir lettere å velge miljøvennlig.

Venstre har fått gjennomslag og armslag for å gjøre Norge mer grønt de neste fire årene. Det kan bli krevende i Stortinget. Vi ser allerede de mørke skyene fra økt motorisering av friluftslivet som nå kjøres fram av regjeringspartiene H og Frp til ulempe for natur og folkehelse.