Endring i utslippstillatelse for Rana Gruber AS

Med hensyn til miljøkonsekvenser av omsøkte utslippsøkninger er det Naturvernforbundets vurdering at disse er klart uforenelige med eksisterende miljømål satt for Ranfjorden og Ranelva. Samlet miljøbelastning i Ranfjorden og Ranelva er forhold som taler sterkt imot å tillate økte utslipp. Med henblikk på miljøtilstanden i Ranelva må det her vektlegges at eksisterende driftsregime for de ulike vannkraftanleggene i svært liten grad ivaretar miljøhensyn, men driftes ut fra rent markedsøkonomiske hensyn ut fra den i øyeblikket gjeldende i strømpris.

Dette medfører blant annet store og hurtige variasjoner i elvas vannføring, der vassdraget i perioder med lave strømpriser tilføres så lite vann at vassdraget får en forverret og meget dårlig økologisk tilstand, klart i strid med så vel nasjonale som lokale miljømål.

Med utgangspunkt i generelt negative erfaringer knyttet til naturødeleggelser, forurensning og praktisering/håndheving av konsesjoner/utslippstillatelser i sammenheng med gruvedrift og metallindustri i Rana, har Naturvernforbundet beskjedne forventninger m.h.t. tiltakshaveres og forvaltningsmyndigheters evne/vilje til å ivareta naturmiljø og økologi i denne type saker.

Det er imidlertid Naturvernforbundets håp at nye forvaltningsmessige retningslinjer nedfelt i Naturmangfoldloven, Vannforskriften og ordningen med nasjonale laksevassdrag og –fjorder, kan tilvirke en bedre ivaretakelse av natur- og miljøverdier enn hva som tradisjonelt har vært tilfelle. Vi ber derfor om at tiltakshaver pålegges å utrede tiltaket i forhold til i Naturmangfoldlovens generelle bestemmelser når det gjelder kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, sumvirkninger og samlet belastning. Forholdet til Vannforskriften bør også vurderes i forhold til om Ranelva og Ranfjorden har en forsvarlig standard for kjemisk kvalitet og biologisk mangfold ut fra elvas/fjordens forvaltningsmessige status som nasjonalt laksevassdrag/-fjord.

Framtidige utslippstillatelser til Ranfjorden må stille betingelser om tekniske løsninger som hindrer spredning av finpartikler til øvre vannlag i fjorden.
Det synes også rimelig å stille krav om miljøtilpasninger av pågående drift samt retting/avbøting av miljøbelastninger gjennom tildekning/restaurering av gruvearealer/dagbrudd hvor driften er avsluttet.

Se hele høringsuttalelsen til Klif.

Erling Solvang/Espen R. Dahl
Naturvernforbundet i Nordland