Er bekymret for den utrydningstruede fjordtorsken

Fjord Marin Cod AS har fått grønt lys til å sette i gang med torskeoppdrett i Velfjorden i Nordland. – Torskeoppdrett i dette området kan få alvorlige konsekvenser på fjordøkosystemet generelt og fjordtorskbestanden spesielt. Fjordtorsken har vist en alvorlig tilbakegang de seneste årene, påpeker Naturvernforbundet i Nordland i en klage til Fylkesmann i Nordland.

Fjordtorsken nord for 62-graden er på den nasjonale rødlisten for truede arter, der den er karakterisert som sterkt truet. Det vil derfor være alvorlig og uakseptabelt å drive torskeoppdrett hvis denne aktiviteten har en negativ effekt på fjordtorskbestanden.

Fjord Marin Cod AS har fått en midlertidig utslippstillatelse og det er denne tillatelsen Naturvernforbundet i Nordland har klaget inn for Fylkesmannen i Nordland. Det er i Lissbørja og Storbørja innerst i Velfjorden at oppdrettsanleggene skal ligge.

I klagen skriver blant annet Naturvernforbundet i Nordland at det hadde vært nødvendig med en skikkelig konsekvensutredning for å kartlegge følgene et oppdrettsanlegg får for den fysiske og visuelle forurensning for turisme og friluftsliv, rømningsfare, gyting i merd, genforurensing, overføring av sykdommer, trussel mot natur, miljø og biologisk mangfold. Les hele klagen her.

Bakgrunnsinformasjon om hvorfor torskeoppdrett kan true villtorsken
Fiskeri- og Kystdepartementet nedsatte i 2006 et utvalg for å vurdere tiltak for å bygge opp de ville kysttorskbestandene. Utvalget skal komme med årlige tilrådninger og skal fungere frem til 2010. Kysttorskbestandenes utvikling har en høy prioritet i Fiskeridirektoratet. Kysttorskutvalget har i sin rapport fra 2006 uttrykt bekymring overfor torskeoppdrettens effekter på kysttorsk. Oppdrett av torsk er en relativt ny næring, og har vært i sterk vekst de siste årene.

Norge har i lengre tid hatt en voksende næring basert på oppdrett av laks. Ut ifra denne næringen kan man hente mye lærdom om effekter på naturmiljøet, – negative effekter som den dag i dag truer naturen. Lakseoppdrett har vært og er uten tvil den største trusselen mot våre unike villaksstammer. Dette er et kjent fenomen for norske myndigheter, men til tross for dette er problemet fortsatt økende. I 2006 økte nok en gang rømmingen av oppdrettslaks.

Oppsummeringsvis kan man si at noen få problemstillinger er løst og andre utfordringer gjenstår:

1. Genetisk trussel mot villaksstammene gjennom rømming

2. Overføring av en rekke sykdommer fra oppdrettslaks til vill laks og andre fiskeslag

3. Forurensning av fjordsystemer gjennom utslipp og avføring

4. Trussel mot fiskebestander globalt for å fore oppdrettsfisken

Du finner mer bakgrunnsinformasjon i høringsuttalelsen under:

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og/eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for et rent hav og bærekraftig fiske. 

Klage til Fylkesmann i Nordland på utslippstillatelse for Fjord Marin Cod AS torskeoppdrett