Farvel til norsk natur – med statlige subsidier?

I de senere år er det bygget et stort antall småkraft- og vindkraftanlegg over hele Norge. Flere planlagte elkraftprosjekter har fått konsesjon. De er helt avhengige av subsidier for at de i det hele tatt kan bli bygget og for operativ drift. Subsidier utgjør vanligvis halvparten av kostnadene.

Det er bevilget milliarder av kroner for å bygge kraftverkene som igjen har medført store og uopprettelige naturinngrep.  Vi har allerede et stort kraftoverskudd både nasjonalt og i det nordiske kraftmarkedet.

Noen kraftselskap har de senere årene begitt seg ut på mer eller mindre tvilsomme økonomiske seilaser.  For å komme seg ut av denne vanskelige situasjonen ser de seg nødt til å kvitte seg med ulønnsomme kraftverk.  Disse kraftverkene generer til dels store tap.

Flere titalls småkraft- og vindkraftanlegg legges nå ut for salg. Utenlandske finansinstitusjoner kommer ofte inn på banen som kjøpere.

For å nevne noen eksempler:

  • Trønderske småkraftverk blir tyske. Investeringsfondet Aqulia sluker trøndersk vannkraft i en milliardhandel.
  • Nordkraft AS selger ut sine småkraftanlegg til et engelsk pensjonsfond.
  • Troms kraft legger ut for salg sitt nybygde vindkraftanlegg; Fakken.

Kraftselskapene opplyser at de ulike utenlandske finansselskapene har langsiktige mål med sine investeringer i norsk fornybar energi. Hva med kraftselskapene? Har de en langsiktig strategi med disse salgene, eller er det bare for å skaffe seg raske penger for å dekke over selvpåførte tap?

Slik kan man fortsette å beskrive situasjonen innenfor elkraftproduksjonen i Norge.

Vi kan konstatere at det er bevilget milliardbeløp gjennom statlige subsidier under påskudd av grønne sertifikater og ny fornybar energi.

Hva står vi igjen med som resultat av dette?  Her har staten finansiert ulønnsom elkraftproduksjon som igjen har bidratt til at utenlandske finansinstitusjoner kan kjøpe småkraft- og vindkraftanlegg til en svært billig penge.  De får i tillegg råderett over anleggene til evig tid, og det med norske statlige subsidier.  Utrolig! 

De fleste politiske partier har forvillet seg inn i en klimatåke, hvor troen på grønne sertifikater og nyfornybar energi er løsningen.  

Det er politikernes ansvar og det er de som har lagt til rette for at kraftselskapene ofte må opptre slik de gjør.  Har politikerne glemt grunnlovens § 112 formål:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger”

Denne utflaggingen av norske natur og felles naturressurser må stanse og reverseres. I dette tilfelle nasjonens råderett over norske elver og vassdrag.

Naturvernforbundet i Narvik

Baard Mikalsen

Leder

Nils Neteland

Sekretær