Feiret vassdrag og lov med kake

I kveld kronet Stortinget lang tids kamp for vern av vassdragene Vefsna, Tovdalsvassdraget og Langvella med seier. Samtidig ble den nye naturmangfoldloven vedtatt. Dette feiret Naturvernforbundet sammen med politikere og presse i ettermiddag.

– At Stortinget i dag verner disse tre vassdragene er en milepæl i vassdragsvernet og en stor seier for Naturvernforbundet etter mange års kamp, sier fagleder Arnodd Håpnes i Norges Naturvernforbund. Stortinget vedtar også den nye naturmangfoldloven i kveld. Loven skal sikre bærekraftig bruk av norsk natur, og har en rekke bestemmelser som vil gjøre arbeidet for truet natur lettere. 
– Dette er den viktigste loven for norsk natur. Den blir et helt sentralt verktøy i arbeidet med å sikre vår enestående naturarv, sier Håpnes.
Også generalsekretær Jan Thomas Odegard trakk frem betydningen den nye Naturmangfoldloven kan få.
– Vi håper den nye loven kan hjelpe oss i kampen for det biologiske mangfoldet. Vi føler at vi nå går inn i et nytt kapittel for vern av norsk natur, sa Odegard.

Bløtkake til vernepolitikere
Naturvernforbundet bød politikere på bløtkake i Oslo idag. Blant dem som meldte sin ankomst var stortingsrepresentantene Inga Marte Thorkildsen (SV), Gunnar Kvassheim (V) og Åsmund Kristoffersen (Ap). Naturvernforbundets Per Flatberg, leder for Vassdragvernrådet, var også med på feiringen.

– Vi vil gi honnør til de politikerne som har vært med på å gjøre dette vernet mulig. Det gjelder i første rekke den rødgrønne regjeringen, men Venstre og Kristelig Folkeparti har også vært viktige støttespillere, sier Håpnes.

Hovedpulsåre i Nordland
Blant vassdragene som ble feiret var Vefsna. Vassdraget ligger i Nordland og er hovedpulsåren i en unik øst-vestkorridor på tvers av Norge og Sverige. I vernevurderingene er det lagt vekt på høye verdier for biologisk og geologisk mangfold, friluftsliv, kulturmiljø, landbruk og samiske interesser. Langvella i Sør-Trøndelag er viktig for villreinen og fjellrev, og det har store verdier for friluftslivet. Tovdalsvassdraget ligger i Agder og er den eneste større elva på sørøstlandet, der selve hovedelva renner fra fjell til fjord uten vesentlige inngrep.
– Vefsna er et fantastisk vassdrag. Mange har æren for at det i dag blir vernet, ikke minst de som har stått på lokalt. Vi vil også takke flere av dere politikere, som har gjort en stor innsats for dette, sier Naturvernforbundets Per Flatberg.
Også lederen av Stortingets miljøkomite, Gunnar Kvassheimn (V) var glad for å få vassdraget vernet.
– Det er veldig gledelig at vi har fått vern av Vefsna på plass. Vi har arbeidet for dette i flere tiår, og nå er vi i mål, sa Kvassheim.

Det siste store vassdraget
– Vefsna er blant Norges tolv store vassdrag. Ni er allerede utbygd og to er vernet. Nå får vi vernet det siste. Det gjør denne dagen til en merkedag, sier Håpnes.
For Naturvernforbundet har vern av Vefsna vært en flaggsak gjennom flere tiår. Lokalt har aksjonsgruppa ”Vern Vefsna” spilt en nøkkelrolle som utrettelig pådriver. Vernevedtakene har imidlertid ikke kommet lett.
– Vi har mast lenge på Erik Solheim og Jens Stoltenberg om at Vefsna må vernes. At regjeringen nå gjennomfører det, skal den ha all honnør for, sier Håpnes.

Åsmund Kristoffersen (Ap) pekte på den viktige rollen naturvernorganisasjonene har.
Uten miljøorganisasjonene ville vernet av vassdragene vært vanskelig å få til, sa Kristoffersen.
Flere påpekte viktigheten av å stanse partiene som ønsker å åpne vernede vassdrag for kraftproduksjon.
Jeg er bekymret over signalene om utbygging av vernede vassdrag som nå kommer fra Høyre og Frp. Hvis vi ikke passer på, kan hele saken bli snudd på hodet, slik at vi må sloss for vassdrag som allerede er vernet, sa Inga Marte Thorkildsen (SV).