Fiskeri, havvern og oppdrett

Naturvernforbundet i Nordland skal arbeide for at veksten av oppdrett langs Nordlandskysten skal stoppes. Ingen næringer kan vokse ubegrenset.

fiskebåt

Oppdrett av fisk må være av en størrelse som gjør at frittlevende fiskebestander, havbunn, arealer til sjøs, villfisk i fjorder og vassdrag ikke settes under press. Tiltak som kan gjøre miljøbelastningene mindre er lukkede anlegg, mindre biomasse og bedre arealplaner. Det må stilles strengere krav til utslipp av biologisk avfall, reduksjon av lakselus og strengere tiltak mot rømming. Utslipp av plastavfall må stanses.

Fiskeri-, havvern- og oppdrettsgruppe

Vi ønsker å etablere en gruppe under fylkeslaget som har dette som arbeidsområde – har du kunnskap, engasjement og tid til å arbeide med dette kan du ta kontakt med oss.