Folkeaksjon for en ny og helhetlig energipolitikk.

Naturvernforbundet i Nordland har formulert et opprop til storting og regjering om Energi – og miljøpolitikk:

Vi trenger:
* Forsyningssikkerhet og forutsigbare priser på elektrisk kraft til beste for folk og næringsliv.
* En energipolitikk som skjermer norsk natur mot ytterli
gere inngrep, og som reduserer Co2 utslippet.
Vi krever:
* En Nasjonal Energiplan, som har tillit i befolkningen og som ivaretar helheten i miljø- og energipolitikken.

«liker» vår Facebook side

Vis støtte ved å signere oppropet!

Signer via sms:
Send meldingen ‘opprop krafttak ditt navn til 2400

Norge er i den fantastiske situasjonen at vi er ikke bare er selvforsynt med vannkraft, vi har også et kraftoverskudd. ”Krisen” vi opplever i kraftforsyningen skyldes kraftprodusentenes grådighet og mangel på politisk styring. Kraftselskapene eksporterer ikke bare kraftoverskuddet men store deler av den kraften vi skulle ha til eget forbruk – og staten tjener mest på dette, men også andre offentlige kraftverkeiere er godt fornøyd med pengene som renner inn. Det er derfor grunnlag for er opprør mot de politikerne som tillater dette.

Vi bor i et kaldt og regnfullt land der elektrisk kraft er en livsnødvendighet som ikke kan velges bort. Kunstig høye kraftpriser som er ødeleggende for befolkningens og næringslivets økonomi kan ikke aksepteres.

Naturvernforbundet ser med bekymring på at den selvpåførte krisen i kraftforsyningen nører opp under krefter som vil fortsette vannkraftutbyggingen, selv om 85% av norsk vassdragsnatur allerede er regulert. Naturvernforbundet vil skjerme naturen for ytterligere inngrep, Frie bekk – og elveløp er avgjørende for opprettholdelse av det biologisk mangfoldet.

Norge kan sikre et fremtidig kraftoverskudd ved å redusere eget forbruk gjennom diverse sparetiltak – varmepumper og bruk av annen fornybar energi. Ikke minst er vi i Norge så heldige at vi har havstrømmer og ”varmt” vann fra Mexicogulfen som kan utnyttes til kraftproduksjon og energisparing. Kraftproduksjonen i Gimsøystrømmen og et kommunalt varmepumpeanlegg på vestlandet er eksempler til etterfølgelse. Dersom Norge bruker en større del av de ressursene – kapital og kunnskap – som brukes til petroleumsvirksomheten til utvikling av disse fornybare energikildene, ville vi kunne bli en betydelig leverandør ev elektrisitet til det europeiske kraftmarkedet – ikke som råvare, men anvendt i bedrifter som etablerer seg der energien produseres. Dette er energieffektivt, gir varige arbeidsplasser og sparer naturen for nye kraftlinjer.

Nordlands kraftoverskudd er ca. 40% av det som produseres. Derved har vi allerede den fornybare energien som skal til for å etablere nye virksomheter i landsdelen. Det er derfor ikke behov for den fossile energien. Virksomheter og arbeidsplasser basert på olje og gass forsvinner dessuten når brønnene er tomme.

Naturvernforbundet fører ikke bare en kamp for å forhindre petroleumsvirksomhet i sårbare områder – slike som utenfor Nordland, Troms og Finnmark – men også for å få en nedgang i gass- og oljeutvinningen. En reduksjon av det globale Co2 utslippet kan ikke oppnås uten at dette skjer. Norske myndigheter fremstiller seg som miljøforkjempere og burde derfor sørge for å trappe ned petroleumsvirksomheten på Norsk sokkel. Produksjonen ligger 3 ganger over det Stortinget forutsatte i 1988. Vi må i første omgang tilbake til dette nivået. Norge har økonomi til å gå i front for en reduksjon i utvinningen.  Det motsatte er dessverre tilfellet – det letes intensivt etter nye petroleumsforekomster. Det hevdes at uten nye funn vil olje- og gassinntektene til statskassen reduseres så meget at vi vil gå en mørk fremtid i møte. For de som husker det; vi hadde det ikke så verst her i landet før oljeeventyret begynte. Petroleumsvirksomheten utgjør en for stor andel av den norske økonomien. Til tross for dette er det ikke enkelt å få gehør for en reduksjon i virksomheten. Oljeselskapene vil naturlig nok fortsette sitt løp etter olje og gass, og får støtte i regjering og storting. Kunnskap, miljøbevissthet og omtanke for kommende generasjoner veier foreløpig for lite i forhold til penger. 

Et annet aspekt ved petroleumsvirksomheten er mulige oljeutslipp. Det argumenteres med at man tar sjanser i hverdagslivet – man kjører bil og tar sjansen på ikke å bli rammet av en ulykke. Metaforen er ikke holdbar; en bilulykke er over i det den har skjedd, og rammer bare et fåtall mennesker. En ulykke ved oljeutvinning kan gi ufattelige miljøskader som vil kunne vare i generasjoner. Den norske befolkning har ansvaret for at dette ikke kan skje.

Under den kalde krigen var det en urskive som illustrerte hvor nær verden var en atomkrig.  Det var en politisk vurdering av spenningsnivået mellom atom-maktene som bestemte viserplasseringen. En slik innretning kunne vært grei å ha i dag. Den kunne vise hvor nær vi er en irreversibel global oppvarmning som følge av fossil energibruk.

Erling Solvang/Dag Neiden

Norges Naturvernforbund avdeling Nordland og lokallaget i Salten.

Les også rapporten: Krafttak for riktig kraftbruk

Dette er en rapport om hvordan norsk kraft bør brukes til beste for miljø og grønnverdiskapning. Kutt i globale klimagassutslipp, tryggere strømsituasjon og nye, grønne arbeidsplasser kan bli gevinsten dersom Norge setter i gang en storsatsing på energieffektivisering de kommende årene. Naturvernforbundet har laget rapporten sammen med Norsk Industri og NITO.

Rapporten organisasjonene har fått utarbeidet, viser  hvordan vi med kjent teknologi kan spare energi vi kan bruke for å sikre en mer stabil strømsituasjon, skape nye arbeidsplasser og reduserte klimagassutslipp både i Norge og resten av verden.

Last ned rapporten i fullversjon (pdf)

Last ned kortversjonen av rapporten (pdf)