Funn av sjelden art i Holmvassdalen

Naturvernforbundet har sendt brev til Miljøverndepartementet om at det har blitt funnet eksemplarer av arten Entoloma Callirhodon i de nedre deler av Holmvassdalen. Arten er kun kjent fra Norge, og ingen av de to andre kjente forekomstene er vernet. Det ble også funnet to nye arter som står på rødlisten: Sleip jordtunge og rødskivevokssopp.

At man på en enkelt tur kan gjøre slike funn, viser at området har stort potensial for ytterligere funn av rødlistearter. Disse funnene må bidra til å understreke behovet for vern av hele Holmvassdalen – som blant mange andre argumenter for vern – også som et nødvendig tiltak for å stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2010, slik miljøvernministeren har som klart uttalt målsetting, står det i brevet.

Arten er bestemt av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS.

Brevet til Miljøverndepartementet