Gigantiske kraftutbygging i nasjonalparker og verdensarvområde

Verdensarven Laponia er svenske myndigheters bidrag til å få vernet et helhetlig økosystem med arktisk villmark fra fjordlandskapet i Nordland fylke til taigaen i Norrbottens len i Sverige.

Svenske og norske miljøvernmyndigheter samarbeider i Nordisk ministerråd, UNESCO og Verdens naturvernunion (INUC) for å verne et helhetlig, stort arktisk økosystem på 12 000 kvadratkilometer rett nord for polarsirkelen i begge land som på norsk side omfatter nasjonalparkene Rago og Junkerdal

Laponia er et av Vest-Europas siste villmarker med så godt som inngrepsfri natur.

Næringsinteresser i Norge og Sverige står nå bak ønsket om en gigantisk kraftutbygging i dette i hovedsak vernede område med natur- og kultuverdier i verdensklasse. Kraftselskaper har laget planer for Lapplandia kraftverk med en årsproduksjon på 2024 GWh til en prislapp på 4,8 milliarder kroner.Utbyggerne jobber nå for fullt for å sikre lokal støtte i berørte kommuner, fylker og Sametinget før behandlingen begynner i NVE. Reindrifta inviteres med på eiersiden og lokkes med store inntekter fra kraftutbygginga, noe som skaper splid.Dette er et typisk eksempel på det trykk nordområdesatsinga medfører uten at miljøinteressene blir ivaretatt. Prosjektet har av DN fått fritak fra en samler plan behandling.

NNV må nå på banen i den prosessen som pågår. Miljøkamper vinnes lokalt. Her trenger vi organisasjonens støtte og ressurser slik at vi kan følge saken opp lokalt med våre tillitsvalgte og delta på den arena kampen føres nå.

Erling Solvang

leder Nordland NNV