Gjenbruk og utbygning av den gamle svømmehallen.

Bodø bystyre har vedtatt at svømmehallen kan ombygges til annet formål og at tilliggende parkeringsplass kan bebygges. Svømmehallen med parkeringsplass er nå håndgitt til en utbygger. Det er vedtatt rammer for utnyttelsen som utbygger må forholde seg til.

Ved en utbygging er det viktig at utforming har et minimalt influensområde utover egen tomt; at ny bebyggelse ikke privatiserer de delene av Rensåsen som grenser mot bebyggelsen.
Det betyr at Svømmehallen ikke må få en bruk som henvender seg mot parken, bl.a. at det ikke settes inn flere vinduer i fasaden. Svømmehallen har også en arkitektonisk verdi slik den er.

Det er over tid tatt areal fra Rensåsparken til ulike formål bl.a. parkeringsplasser ved adkomsten fra Parkveien, og senest areal til en bussvei langs Rv.80. Dette er svært uheldig.

Det ble for noen år siden laget en plan for å gjøre parken mer estetisk og bruksmessig tiltrekkende. Den inneholdt forslag til nyplanting, utbedring av gangveier, utbedring av plassen med solur og fontenen med plaskedam. Det var også forslag om å anlegge et arboret mot syd.

Når kommunen selger svømmehallen og tilliggende parkeringsplass, gir dette økonomi til å gjennomføre en slik oppgradering av parken. Dette er noe byens befolkning må kreve som en kompensasjon for den negative innvirkning utbyggingen vil ha, og for å gi ”nytt liv” til parken.

Det er stor oppmerksomhet rundt folkehelse. En del dreier seg om fysisk aktivitet. Parken må bli en arena for dette. Det er særlig unge, eldre og de med funksjonshemninger som har behov for sentrale parkområder for fysisk utfoldelse – spaserturer etc. Tilgjengelighet er vesentlig. Parken må bli ”sydd inn i byveven” ved hjelp av gang/sykkel veier mellom boligområder og parken. Det må utarbeides en plan for dette.

Naturvernforbundet avd. Salten og Bodø friluftsforum.