Høringsuttalelse – planprogram for Ånstad Havn – Sortland kommune

Sortland kommune har vedtatt oppstart av områderegulering av et område nord for Sortland sentrum. Avsatt område er ca. 600 m2 og ligger delvis i sjø og delvis langs strandsonen.

Ånstadsjøen

Naturvernforbundet mener at det ikke er riktig med oppstart av områderegulering. En overordnet vurdering og bruk av eksisterende arealer og konkrete behov må gjøres ut fra prinsippet om arealnøytralitet.

Den største trusselen mot biologisk mangfold er at vi endrer arealene. Arealendringer som den største trusselen beskrives både i den norske rødlista over trua arter og rapporter fra det internasjonale Naturpanelet (IPBES)

Ved vurdering av påvirkning på natur og miljø må planen se på den totale påvirkningen også utover planområdet.

Kommunen bør be om uavhengig kartlegging av området.

Les hele høringsuttalelsen her https://naturvernforbundet.no/content/uploads/sites/15/2023/07/Horingsuttalelse-Anstad-Havn-Sortland.docx-1.pdf