Høyre jukser i lovforslag om motorferdsel i utmark

Høyre skriver at forsøket med lokal forvaltning av snøscooterløyper ble en «suksess.» Dette må oppfattes som at målene ble oppnådd. Slik var det ikke. Første delmål med forsøket var å få mindre motorferdsel og ulovlig kjøring i utmarka. Svaret var Nei: Det ble mer trafikk og støy og stort frislipp med kjøring inn og ut av løypene. Målet ble dermed IKKE oppnådd. Hvis Høyre mener at mer motorferdsel i utmarka er en «suksess», så bør de si det rett ut, og ikke feilaktig vise til at «rapporten sier det».

Høyre skriver at «kjøring på snø og is ikke medfører varige skader på naturen ut over støyplagen.» Høyre hopper bukk over skadene på vegetasjonen og for  dyrelivet.  Og ingen motor er uten eksos og klimagasser. Hva med de negative helsekonsekvensene av ytterligere å motorisere friluftslivet for ei befolkning som blir stadig mer inaktiv? Ro og stillhet er en kvalitet for norsk natur og det fysisk aktive friluftsliv. Et stort flertall i Norge vil bevare dette, viser årlige undersøkelse.

Høyre skriver at «funksjonshemmede må ha mulighet til naturopplevelser»   Ja, selvsagt. Men dette er ikke noe argument for at kommunene skal kunne vedta løypenettet. Pensjonister / funksjonshemmede kan få disp. til turer til hytter o.l., i regi av f. eks pensjonistforening eller turlag. Høyre etterlyser en enkel og ubyråkratisk ordning. Den er allerede innført. Kommunen har myndighet til å innvilge.

Høyre skriver at forvaltningen av motorisert ferdsel i utmark i 1998 ble overlatt til embetsverket hos fylkesmannens miljøvernavdeling.»  Det er ikke riktig. Kommunene har retten til å innvilge dispensasjoner til nyttegjøring.

Høyre har lagt fram et forslag i Stortinget om endring av motorferdselsloven, og formålet er at kommunene skal få myndighet til å opprette snøskuterløyper for fornøyelseskjøring.

Høyre referer til NINA’s forskningsrapport om forsøket i 7 kommuner (Fauske og Hattfjelldal i Nordland) som deltok med utvidet lokalt selvstyre med motorferdsel. 4 feilaktige referanser og begrunnelser i ett lovforslag er alvorlig og lite tillitsvekkende. 

Hvis dette presisjonsnivå er representativt for Høyre, så lover det ikke godt om partiet kommer i regjering etter valget.

Erling Solvang, leder Naturvernforbundet i Nordland

  Høyres lov-forslag om endring av motorferdselloven, sånn at kommunene kan vedta løypenettet for fornøyelseskjøring ,

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2012-2013/dok8-201213-015/