Innspill til sykkelplan

Naturvernforbundet i Salten er glad for forslaget for sykkelveinettet i Bodø sentrum. Vi ser positivt på Vegvesenet og kommende Bypakke 2 sine sykkelprosjekter. Vi har følgende konkrete innspill til planen. Vi ønsker Rønvikveien prioritert, Snippen må bygges om,sykling skal være en del av grøntstrukturplanlegging. Vi har tilslutt noen innspill om tiltak som ikke krever anleggsmidler og overordnet planlegging men som likevel vil gi stor effekt.

Prioritering av veistrekninger
I utkastet innfartsårer til sentrum prioritert. Fra Rønvik er kun Reinslettveien foreslått. Denne fører til søndre del av Rønvik og Saltvern skole. Derimot er det stor trafikk via Rønvikveien særlig mellom Rønvikkrysset og Snippen. Her kommer gående og syklende i begge retninger langs fortau på nordsiden av en svært trafikkert vei. Vi ser for oss at denne innfartsåren vil bli mye brukt i langt tid fremover da den er korteste vei fra alle som bor i området Rønvik-Vollen. I tillegg er det i det siste registrert mye tilreisende som går opp mot den nye turistløypa mot Keiservarden. Rønvikveien brukes hele året, og store deler av året er det mye snø og is på fortau og i veikantene. Dette fører til trange forhold for både gående og syklende. Syklister presses opp og ned fra fortau og ut i kjørebanen. Problemene forsterkes av høge fortauskanter og dårlig kvalitet på asfalt.

Den omtalte veistrekningen er en del av det planlagte sykkelveinettet, men er ikke tatt med i delplanen for de neste 4 årene. Veien leder i nordøst direkte til fortsettelsen av Rønvikveien opp mot fjellveien. Den krysser også Nordstrandveien hvor ny reguleringsplan er under planlegging i regi av Statensvegvesen. Begge veiene er altså tiltenkt det kommende sykkelveinettet. I Nordstrandveien er det allerede prøvd ut sykkelfelt på begge sider av veien og som benyttes av de mest aktive jobbsyklistene. I sørvest kommer Rønvikveien ut i Snippen og leder så ledes til samtlige sentrumsgater og parkveien mot Bankgata skole og Bodø videregående.

Vi ber derfor om at det vurderes trafikkmengder og trafikksikkerhet på denne veistrekninga. Det bør vurderes egne felt for syklister og helst i begge fartsretningene. Biltrafikk kan muligens ledes via Rønvikleira og inn til byen hvor det er adskilt mellom myke trafikkanter og biltrafikken. Tilgjengelig veibredde er liten til fullskala adskilt fortau, sykkelfelt og to kjørebaner, men med god planlegging og tilrettelegging for effektiv vinterdrift vil forhåpentlig dagens arealer utnyttes bedre.
Torvgata, Dronningens gate og Hålogalandsgata ser vi på som gode innfallsporter til sentrum. Dronningens gate er etter vårt syn bedre enn tidligere foreslåtte Prinsens gate. Vi ser frem til at gatene gir syklistene bedre oversikt og prioritet. Hålogalandsgata er en stor del av planen. Her vil også gående ha stor nytte av ny veigeometri. Fortau er i dag knapt brukbart for gående, og slett ikke for folk som har bruk for universell utforming, både barnevogner, bevegelseshemmede samt syklister.

Snippen
Er tatt med i delplanen. Det er veldig bra. Har lagt ved eksempler på løsninger fra Kgs Lyngby DK som gjør at trafikken flyter godt og skiller trafikkantgruppene.
I dag er krysset utdatert og preges av mange midlertidige løsninger. Det er ikke oversiktlig og det er vanskelig å orientere seg, spesielt på sykkel.

Grønne trafikkårer
Sykling er ikke bare transportsykling og sykling for hardcore treningssyklister. Det er også en måte å oppleve livskvalitet og opprettholde folkehelsen. Derfor må det planlegges slik at sykling både blir transport-og opplevelsemessig best mulig. Grønt soner som i Hålogalandsgata, Torvgata og Reinslettveien bør beholdes og/eller videreutvikles som en del av planen. Trær og planter langs veien og som ramme langs trafikkårene er bedre enn når det plantes i veibredden og både reduserer sikt og vanskeliggjør vinterdrift. Også for å redusere vindpåvirkning vil vegetasjon være positivt.

Mindre tiltakt
Vi ønsker å påpeke at mindre tiltak vil kunne øke trivsel og sikkerhet mye. Vi foreslår derfor at følgende tiltak tas med i planen for å få «mye ute av lite».
 Det settes av penger til fjerning unødvendige hindringer og reduksjon av nivåforskjeller i sykkeltraseene/fortau overganger. Gjerne skilting som viser hvem som har fortrinnsrett. Fareskilt syklister ved utsatte kryssinger/rundt Soløyvannet.
 Det blir flere automatisk regulerte lyskryss i sykkeltraseene. Skaper forutsigbarhet og øker respekten for lysregulering.
 Sykkeladferd. Det er lite fokus på hvordan man som syklist skal oppføre seg i trafikken. Retningsvisning og adferd i kryssing av veier og gater kan være eksempler hvor det i dag er lite konsekvent adferd. Pr idag er syklistene ikke tydelig som egen trafikkgruppe, men sjonglerer mellom gående og kjørende.
Vi ser frem til nye sykkeltraser og vi oppfordre våre medlemmer til å bli med på telledugnad på www.toi.no.

På vegne av Naturvernforbundet i Salten
Kaja Langvik-Hansen
Nestleder