Junkerdal nasjonalpark – innspill til av endring av grense ved Daja

Skuterløypa i Fauske bør legges ned i stedet for endring av grensa for Nasjonalparken. Naturvernforbundet ber om at dette blir vurdert i stede for å endre grensa for nasjonalparken som følge av et prøveprosjekt som ikke nådde de oppsatte mål for forsøket.

I 10 år er det blitt kjørt gjennom et hjørne av nasjonalparken som følge av forsøket med motorisert ferdsel, med og uten dispensasjon. Vi har forståelse for at dagens praksis må avvikles med i hovedsak fornøyelseskjøring innenfor nasjonalparkgrensa. Det store problemet i området er den liberale dispensasjonspraksis Fauske kommune har for å kjøre inn til løypa fra hytteområdet i Daja, og at det også gis dispensasjon for kjøring til hytter med kortere avstand til veg en det loven forutsetter. Friluftslivet er dermed meget sterkt motorisert og preget av støy

Motorferdselsforsøket ble avsluttet for 4 år siden, men forsøkskommunene fikk videreføre praksis i påvente av lovendring. Med bakgrunn i forsøket m.a. i Fauske og Hattfjelldal foreslo Direktoratet for Naturforvaltning, DN, å stramme inn Motorferdselsloven fordi målene ikke ble nådd om leiekjøring, redusert mororferdsel, fornøyelseskjøring og mindre ulovlig kjøring. Det var også lagt inn bestemmelser om reaksjoner mot kommuner som ikke maktet å håndheve motorferdselen på en lovlig måte.

Forsøkene skapte heller ikke arbeidsplasser i nevneverdig grad, viser evalueringsrapporten fra NINA. Fylkesmannen skriver i sitt høringsbrev: ” Turistløypa er viktig for turistnæringen i Sulitjelma og har stor lokal betydning.” Naturvernforbundet ber om at betydningen blir dokumentert.

Med vennlig hilsen

Erling Solvang

Leder Naturvernforbundet i Nordland

Kopi:    Fauske kommune

Reindriftsforvaltningen i Nordland

Norges Naturvernforbund

Forum for Natur og friluftsliv Nordland