Kampen om arealene i fjord-/kystområdene i Nord-Norge.

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Nordland 26.02.11 krever at våre lokale og regionale myndigheter forvalter de nord norske fjord-/kystområdene på en måte som bevarer mangfoldet både over og under havoverflata. Presset på arealene i fjord-/kystområdene fra store nasjonale og internasjonale interessenter innen akvakulturnæringen øker generelt, og nå spesielt i Nord-Norge. Lokalt eierskap og forvaltning taper som regel når kommunenes arealplaner skal utformes. Kystbefolkningen må leve og manøvrere i spenningsfeltet mellom lokal, regional, nasjonal og internasjonal forvaltning.

Økosystembasert forvaltning

Grunnlaget for forvaltning og bruk av arealene må legges lokalt og arbeidet må derfor starte på lokalplanet. ”Kystallmenningen vår” skal forvaltes i samhandling lokalt/regionalt. Naturvernforbundet i Nordland forlanger en økosystembasert bærekraftig forvaltning med grunnlag i Malawi-prinsippene.

Lover og regler.

Naturmangfoldlov, Akvakulturlov, Vannrammedirektivet og Plan- og bygningsloven skal praktiseres på en streng og konsekvent måte.

Kunnskapsgrunnlaget, føre var prinsippet og vurdering av samla belastning.

Nødvendig kunnskapsgrunnlag må være på plass i arbeidet med arealplan/kystsoneplan, og føre var prinsippet må følges. En kunnskapsbasert plan vil være et avklarende arbeidsredskap for forvaltning og bruk av kystområdene. Sambruk er ofte konfliktskapende og samla belastning må vurderes. I dag utarbeides mange kystsoneplaner basert på svært manglende kunnskap om økosystemet.

Hvem eier kystalmenningen ?

Hver dag taper kystbefolkningen større del av fiskaralmenningen. Kystsoneplanlegginga må styres av kystbefolkningen for å gi kommunene større sjølråderett over egen kystsone. I dag overstyres dette av Statlige overordnede mål. Det finnes mange eksempler på at dette fører til tap av et naturmangfold som er livsgrunnlaget for laksen, kystfisken og fugl.

Årsmøtet NNV Nordland