Klage på den politiske saksbehandlingen av Tverrelvsaken, Beisfjord/Håkvik i Narvik kommune

Det er nå kjent at komiteen for plan-og næring, Narvik kommune, i møte torsdag 14.02.2013 har vedtatt å gå inn for full utbygging av Tverrelva, overføring av vassdrag fra Beisfjord til Håkvikdalen, med Nordkraft AS som tiltakshaver. Dette til tross for stor lokal motstand, fra grunneierlag, samisk forening, fastboende, frilufts- og miljøorganisasjoner og at Narvik kommunes administrasjon ved rådmannen heller ikke tilrår utbygging av Tverrelva.

Ved gjennomgang av samtlige høringsuttalelser kan det fastslås at det foreligger en nærmest unison motstand mot utbygging av vassdraget.

Uten her å gå i detaljer i saken kan det klart konkluderes med at en slik utbygging definitivt vil medføre uforholdsmessige store naturinngrep i et ellers uberørt område mellom bygdene Beisfjord og Håkvikdalen.  I denne sammenheng vil vi peke på at Narvik kommune må karakteriseres som klart overbeskattet gjennom naturinngrep i forbindelse med tidligere vann- og vindkraftsutbygginger.   Dette kan ingen være uenige om.  Nå er de våre siste vassdrag truet med tørrlegging.

 I dag er det i alt 12 vann-og vindkraftproduserende enheter innenfor Narvik kommunes grenser.  I tillegg kommer straks utbygging av Stublidalselva, Nedre Klubbvik og Aspevika- kraftverker, samt er det søkt utbygging av Kvitforsen i Håkvikdalen. Dette blir i nær framtid i alt 16 enheter.  Narvik kommune vil da kunne produsere ca. 4 – 5 ganger mer elektrisk kraft enn det som nyttes lokalt.   Statkraft ønsker også å høyne minstevannsføringen i Båtsvannet og regulerig av Kjørrisvannene på Skjomfjellet.

Det kan videre nevnes at i forkant av dette samme møte i plan/næringskomiteen, 14.02.2013, ble det avholdt et felles møte for de to største politiske partiene, Høyre og Arbeiderpartiet.  I dette samme møtet orienterte representanter for Nordkraft AS og administrasjonen i Narvik kommune om Tverrelv-prosjektet.  Det tør også være kjent at Nordkraft AS tidligere på høsten i fjor holdt et lignende møte for den politiske ledelsen om dette samme temaet.  Samtlige representanter for Høyre og Arbeiderpartiet i plan-og næringskomiteen har nå stemt for utbygging av Tverrelva!

Til det som så langt er kjent er ingen av de øvrige som har avgitt høringsuttalelser blitt invitert i noe politiske fora for å kunne fremme sine synspunkter.

Dette framstår fra politisk hold svært lite demokratisk og mangel på åpenhet i den politiske behandlingen i denne saken er bekymringsfull.  Mottoet ”mer åpenhet, mer demokrati” har åpenbart ikke nådd helt inn hos enkelte i den politiske ledelsen.  Både i denne og tilsvarende saker observeres det for øvrig nærmest et totalt fravær av den politiske debatt og engasjement i full offentlighet blant de folkevalgte, med noen få hederlige unntak.

Vi ber derfor at den videre politiske behandlingen av saken reverseres helt og utsettes inn til de øvrige motparter får anledning til å framlegge sine argumenter.

Narvik 20.02.13

Med hilsen

Oddbjørn Einarsen, Grunneier Håkvikdalen

Randi Dalbu, Grunneier Håkvikdalen

Terje Bæverfjord, Narvik og omegn jeger-og fiskeriforening

Jon Sommerseth, Narvik og omegn turistforening

Harald Lund, Håkvikdalen hytteforening

Kjell Johansen, Beisfjord hytteforening

Ståle Lind Hansen, Beisfjord bygdeutvalg

Hermann Hansen, Ofoten Villfisk

Arild Sundby, Beisfjord vannverk

Roald Jørgensen, Beisfjord grunneierlag

Per Niia, Skjomen reinbeitedistrikt

Baard Mikalsen, Naturvernforbundet i Narvik