Klage på dispensasjon for torskeoppdrett

Klage på planutvalgets vedtak i sak 19/22 om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til torskeoppdrett i Buvika / Skarsfjorden

Naturvernforbundet i Salten viser til planutvalgets vedtak i sak 19/22 den 17. juni 2022: 

1.    Kystplan AS har på vegne av Norcod AS søkt om dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Søknaden gjelder etablering av akvakulturanlegg i Buvika/Skarsfjorden hvor deler av fortøyningene havner utenfor område regulert til akvakultur i kommuneplanens arealdel. 
2.    Planutvalget vurderer at vilkårene er oppfylt i medhold av plan- og bygningsloven. Søknaden innvilges. 
3.    Søknaden blir begrunnet etter §19-2. Planutvalget anser at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene vil være større enn ulempene. 
4.    Vedtaket er kun en planmessig avklaring i forhold til gjeldende arealplan.


Naturvernforbundet i Salten påklager vedtaket. Vi begrunner klagen i påfølgende punkter:

1. Hensynet til kysttorsk og nasjonalt viktig gytefelt tilsidesettes. 
Det heter i pbl. §19-2, andre avsnitt at «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt» (pbl. §19-2. 2.avsnitt). Kysttorsken og nasjonalt viktige gytefelt er nasjonale hensyn kommunen må hensynta i arealforvaltningen. Det er knyttet stor usikkerhet til hvilke konsekvenser et torskeoppdrettsanlegg vil ha for kysttorsken og det nasjonalt viktige gyteområdet. Hensynet til kysttorsken og et nasjonalt viktig gytefelt kan derfor bli vesentlig tilsidesatt i dispensasjonsvedtaket.

I tillegg til vår grundige uttalelse og motstand mot oppdrettsanlegget, så fraråder Fiskeridirektoratet torskeoppdrett i Buvika fordi det vil kunne forringe områdets ressursgrunnlag (gytefelt). Fiskeridirektoratet konkluderer med at: «En dispensasjon vil etter vår vurdering vesentlig tilsidesette både hensynet bak arealformålet fiske og nasjonale interesser knyttet til bevaring av kysttorsk. Dette i form av mulig påvirkning av det nasjonalt viktige gytefeltet, i arealet avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag».

I uttalelsen fra Nordland Fylkes Fiskarlag viser de til dialog med lokalt fiskarlag «som uttrykker bekymring for den totale belastningen fra oppdrettsanleggene i området. Det er allerede oppdrettsanlegg på andre siden av Skarsfjorden. Nordland Fylkes Fiskarlag ber kommunen avslå søknaden som nå foreligger. Hele fortøyningsarealet sør fra omsøkt anlegg havner utenfor areal avsatt til akvakultur. Fortøyningene og fiskeforbudssonen på 100 meter fra den flytende delen av anlegget vil begrense muligheten for å fiske i fjorden. I tillegg er vi bekymret for mulig påvirkning torskeoppdrett i Skarsfjorden kan ha på det nærliggende nasjonalt viktige gytefeltet for kysttorsk.».

Videre skriver Nordland Fylkes Fiskarlag at «I hele Nordland fylke er det kun registrert syv nasjonalt viktige gytefelt for kysttorsk». Og så skriver de videre; «For å unngå spredning av sykdommer mellom akvakulturanlegg har Mattilsynet regler for hvor stor avstand det må være mellom oppdrettslokaliteter. Hovedregelen er at det må være minst 2,5 km avstand mellom hvert anlegg inntil 3600 tonn for å unngå «uakseptabel risiko for spredning av smitte». For lokaliteter med biomasse over 3600 tonn er minsteavstanden 5 km. Nordland Fylkes Fiskarlag mener en bør ha en føre var-tilnærming når det kommer til etablering av lokaliteter for torskeoppdrett i nærheten til gytefelt for kysttorsk grunnet fare for spredning av sykdommer og spredning av arvemateriale og genetisk interaksjon mellom vill og oppdrettet torsk fra eventuell gyting i merd».

I Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, § 7a) står det uttrykkelig at: «Lokaliteter for torsk skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk.». En naturlig språklig forståelse av «områder» tilsier at en ikke legger oppdrett i nærheten til gytefelt eller mulige gytefelt for vill torsk. Dette anlegget foreslås kun 1,7 km fra det nasjonalt viktige gytefeltet, som det finnes svært få av i fylket. Det er kjent at torsk gyter i åpen sjø, altså i et evt. oppdrettsanlegg, og dermed muligheter for spredning av genmateriale ut i det nærliggende gytefeltet. I tillegg henvises det til Mattilsynets regler om minsteavstand for å unngå sykdomsspredning, som gir svært gode grunner for å være føre-var.

Vi viser ellers til vår uttalelse med referanser til fagrapporter som underbygger anførslene om at torskeoppdrett vil ha negative konsekvenser for kysttorsken.
Det foreligger altså faglige gode grunner for å ikke tillate torskeoppdrett i gytefelt og i nærheten til gytefeltene for kysttorsken. Vi mener sterke, lokale og faglige frarådinger ikke blir tatt hensyn til i dispensasjonsvedtaket. Vedtaket må omgjøres.


2. Kunnskapsgrunnlaget 
Det står i kommunedirektørens saksfremlegg at: «Det må nevnes at det i kommuneplanens arealdel er avsatt flere områder for etablering av akvakulturanlegg. Arealplanen er fra 2013, og er basert på eldre opplysninger og utredninger. Det er ikke tatt høyde for at det er et nasjonalt viktig gytefelt for torsk i Skarsfjorden da arealdelen ble vedtatt og akvakulturområdet ble avsatt. Kunnskapen om dette gytefeltet og rekefeltet i området kom ikke før etter at arealdelen ble vedtatt».

Her er det derfor gode grunner til å ikke gi dispensasjon på nåværende tidspunkt. I første rekke må spørsmålet om å avsette arealet til torskeoppdrett (overflateanlegg med fortøyningsareal), vurderes og avklares i en rullering av kommuneplanens arealdel. Kunnskapen om påvirkninger må på plass før det avsettes areal i kommuneplanen og fattes beslutninger som kan tilsidesette nasjonale hensyn. 

Som et grunnprinsipp i miljølovverket så skal saken være så godt opplyst som mulig og beslutninger skal være kunnskapsbaserte. Som ansvarlig planmyndighet er det kommunens oppgave å utøve en kunnskapsbasert forvaltning av land- og sjøarealene. Et dispensasjonsvedtak til torskeoppdrett i Buvika, uten at nasjonale hensyn er utredet og vurdert i kommuneplanen arealdel er feil, forhastet og faglig uakseptabelt. 

3. Lokal motstand
Det kommer frem i saksfremlegget og kommunedirektørens innstilling at «Det er totalt 25 grunneiere eller beboere bak uttalelsen. Det fremkommer raskt av uttalelsen at grunneierne og beboerne i området mener at dispensasjonssøknaden må avslås».

Den massive lokale motstanden må bli hørt og vektlegges i en demokratisk beslutning. Den samfunnsmessige ulempen som følge av dispensasjonsvedtaket ved at mange allmenne interesser blir tilsidesatt, er ikke hensyntatt. Dispensasjonsvedtaket må omgjøres.

Konklusjon
Naturvernforbundet i Salten mener vilkårene i pbl. § 19-2 for å gi dispensasjon ikke er oppfylt. Det finnes derfor ingen hjemmel til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til akvakulturanlegg i Buvika/Skarsfjorden. Det er uavklart om det vil være mulig med sameksistens mellom torskeoppdrett med fortøyinger og annen bruk av arealene. Tiltaket vil også være i strid med regional og nasjonal arealpolitikk, jf. Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, §7a). 

Vi støtter Kommunedirektørens konklusjon om at dispensasjonssøknaden «vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak arealdelens bestemmelse punkt 5 om bruk- og vern av sjø», og anbefalingen om at «søker kommer med innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel dersom det er et ønske om å få realisert akvakulturanlegget med de omsøkte fortøyningene i Buvika, Skarsfjorden».

Planutvalgets vedtak i sak 19/22 påklages.

Naturvernforbundet i Salten
v/Styret