Klage på vedtak om dispensasjon uttak av is fra Svartisen, Meløy kommune

Naturvernforbundet påklager med dette vedtaket om dispensasjon for uttak av is fra Svartisen. I første rekke dreier det seg om helikoptertransporten som både er uakseptabel og i strid med Motorferdselloven. Uttaket av is skjer i tillegg i et rent LNFR-område.

Samfunnsnytten av tiltaket må anses som rein luksus og unødvendig, og det står derfor ikke på noen måte i forhold til de ulemper tiltaket medfører for natur, reindrift og friluftsliv. -Beboerne I Kilvika uttaler seg svært kritisk til tiltaket og hevder at støynivået blir for stor

belastning for mennesker og miljø. -Saltfjellet reinbeitedistrikt v/leder Per Thomas Kuhmunen uttaler seg svært kritisk til planene og hevder at dette vil få negative konsekvenser for deres drift.

Naturvernforbundet har ikke fått saken på høring. Uttalelsen gis på bakgrunn av sakens omtale i media.

Dispensasjonssøknaden gjelder uttak av is fra Svartisen på vestsiden av Storglomvatnet til kommersielt salg. Tiltaket vil være sesongbasert (juni-september), og nødvendig utstyr fjernes ved slutten av hver sesong. Planlagt uttak første år er ca. 160 m3, mens full produksjon antas å utgjøre 3.600 m3 per år. Tiltaket skal ikke berøre Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til rent LNFR-område.

Med bakgrunn i Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Naturvernforbundet i Nordland følgende begrunnelse for klagen.

Det foreligger grunngitt søknad, jf. plan- og bygningslovens § 19-1. Søker argumenterer for at tiltaket vil skape arbeidsplasser i kommunen og profilere Svartisen og Meløy kommune. I søknaden opplyses det om at det planlegges helikopterfrakt inn og ut av området.

Naturvernforbundet i Nordland gjør oppmerksom på at motorferdsel inkludert svevende fartøy og start med motordrevet luftfartøy i utmark og vassdrag ikke tillatt med mindre annet følger av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag eller etter vedtak med hjemmel i denne loven. I tillegg er breen i det omsøkte området registrert som et svært viktig (verdi «A» som er det høyeste) frilufts1område i friluftskartleggingen av Nordland. Disse vurderingene angir nasjonale

og regionale interesser i området. Selv om tiltaket er tenkt å ikke etterlate spor, vil aktivitet innenfor den angitte sesongen likevel kunne påvirke friluftsliv og vurderingen av landskapet.

Dette gjør seg spesielt gjeldende med tanke på at planlagt sesong for uttak er sommer og høst, da det også er størst aktivitet knyttet til friluftsliv og turisme.

I Nordlandsatlas – reindrift er deler av området registrert som sommerbeite. Det er registrert høstbeite på halvøya mellom Holmvatnet og Nedre Bolivatnet og høstvinterbeite i deler av området det søkes dispensasjon for.

Naturvernforbundet Nordland anser at dispensasjon til uttak av is i lys av vurderingen ovenfor kan betraktes som uakseptabel. Tiltaket må etter vårt skjønn avklares gjennom utarbeiding av en reguleringsplan som vil belyse tiltakets konsekvenser for miljø- og samfunnsinteresser (landskap, friluftsliv, reindrift, næringsutvikling etc.) og ulike alternativer for gjennomføring av tiltaket.

Med vennlig hilsen

Erling Solvang/leder

Naturvernforbundet i Nordland

Kopi:

Fylkesmannen i Nordland

Nordland fylkeskommune

Norges Naturvernforbund

Naturvernforbundet i Salten