Klage på vedtak om tillatelse til produksjon av stamfisk i Kvalnesbukta, Bodø kommune, gitt til Salten Stamfisk AS.

Gruppa ”En frisk Skjerstadfjord ” og ”Fiskerne i Skjerstadfjorden” mener det ikke kan gis tillatelse til matfiskproduksjon i Kvalnesbukta. Det må vedtas bygge- og deleforbud for området og endres til FFFN område ved neste rullering av areal -planen.

Søknad om utvidelse av klagefrist.

Vi ble ikke kjent med vedtaket i saken først lenge etter at klagefristen var ute. Etter telefonsamtale med saksbehandler Elisabeth Karlsen mener vi oss berettiget til å ha rettslig klagerett, og søker her om utvidelse av klagefristen slik av vår klage kan bli behandlet og tatt til følge.

Rettslig klagerett

Gruppa ”En frisk Skjerstadfjord ” har sitt utspring fra Valnesfjord nærmiljøutvalg, (tilsvarende bydelsutvalgene i Skjerstad og Saltstraumen) men er nå en frittstående gruppe som samarbeider nært med nærmiljøutvalget. ”Fiskerne i Skjerstadfjorden” er representert i gruppa.

”Fiskerne i Skjerstadfjorden” er en sammenslutning som består av medlemmer i Norges Fiskarlag, Kystfiskarlaget, Saltdalfjordens Fritidsfiskarlag og uorganiserte fiskere.

Sammen mener vi å ha rettslig klageinteresse når det gjelder saker som angår Skjerstadfjorden. Spesielt gjelder det for ”Fiskerne i Skjerstadfjorden”. En gruppe som har rettslig klageinteresse, men som har hatt problemer med å få sine synspunkter med i behandlinger av saker som gjelder forvaltningen av fjorden.

Bodø kommune har ved flere anledninger satt oss opp på adresselisten i høringer vedrørende Skjerstadfjorden. Vi anmoder Nordland fylkeskommune om å gjøre det samme for fremtiden, samt utvide klagefristen, og ta med denne klagen i den videre saksbehandling.

Oppvekst- og fiskeområder

Kvalnesbukta er en hevdvunnet fiskeplass med særlig gode forhold for kveitefiske. Utestenging fra et stort område i Kvalnesbukta på grunn av omfattende fortøyningsopplegg kan ikke godtas. Fiskerne er også bekymret for at forurensing fra oppdrettsanlegget kommer medstrøms innover mot Ljønesøya.

I følge lokale fiskere er det i dette området et stort mangfold av tang, tare og ulike typer sjøgress. Dette er viktige oppvekstområder for flere fiskeslag.

Refererer her fra Havforskningsinstituttets rapport nr 3-2010  ”Små organiske svevepartikler fra matfiskanlegg som kan påvirke sjøvegetasjon” :

”Negative effekter av slike partikler på ålegrasenger er godt dokumentert fra Middelhavet, der man har funnet nedsatte vekstrater og nedsatt forekomst av ålegress i nærsonen til anlegg”.

Strømmålinger i området viser tidvis sterk strøm fra oppdrettsanlegget mot Krakvika, Kvikstadholmen og Ljønesøya. Dette tilsier kort strømavstand og stor vannkontakt som kan transportere svevepartikler mot disse områder. (Jfr. AquaStrøm – verktøyet. NIVA)

I området er det også flere forekomster av sjøtrær. En korall som er på rødlista over truede arter.

Kartlegging av marine naturtyper og biologisk mangfold i Skjerstadfjorden.

Sommeren 2011 ble det gjennomført kartlegging av marine naturtyper og biologisk mangfold i Skjerstadfjorden. Kartleggingen er enda ikke fullført, men det finnes  resultater fra kartleggingen i 2011 som enda ikke er publisert. Men resultatene er tilgjengelige for avdeling for Næring og  regional utvikling i fylkeskommunen. Vi mener at de endelige resultatene fra dette prosjektet i Skjerstadfjorden må være klare før nye oppdrettskonsesjoner gis i Skjerstadfjorden. Og at foreløpige tilgjengelig resultater bør innhentes. Kartleggingen er en del av det nasjonale kartleggings -prosjektet, ledet av NIVA ved Trine Bekkby.

Naturmangfoldlovens § 8 kunnskapsgrunnlaget og § 9 føre – var – prinsippet må i dette tilfellet komme til anvendelse.

Ser i tillatelsen fra fylkeskommunen, under vurderingen i tillatelsen i forhold til Naturmangfoldloven § 8 kunnskapsgrunnlaget at, sitat :

«Fylkesmannen har pålagt selskapet å gjennomføre en undersøkelse av fjæresonen ved Ljønesøya naturreservat »

Er denne undersøkelsen gjennomført ? Hva ble i så fall resultat og er eventuelt resultatet/rapporten tilgjengelig for ”Fiskerne i Skjerstadfjorden”?

Ljønesøya naturreservat

I forskrift om ”Kystverneplan Nordland, vedlegg 26, Ljønesøya naturreservat,

§3,Vernebestemmelser”:

Pkt.1. All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.»

Konklusjon.

Gruppa ”En frisk Skjerstadfjord ” og ”Fiskerne i Skjerstadfjorden” mener det ikke kan gis tillatelse til matfiskproduksjon i Kvalnesbukta. Det må vedtas bygge- og deleforbud for området og endres til FFFN område ved neste rullering av areal -planen.

Gruppa ”En frisk Skjerstadfjord ” og ”Fiskerne i Skjerstadfjorden”

ved Rolv Sigurdsen