Klarsignal til ny kraftlinje

River eksisterende kraftledning i verneområdet og bygger ny. Naturvernforbundet i Nordland mener dette vedtaket er i strid med Naturmangfoldloven

Kilde: Helgeland Arbeiderblad

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Helgelands Kraft AS endelig konsesjon til bygging og drift av en ny 132 kV kraftledning fra Tangvik i Vevelstad kommune til Tilrem i Brønnøy kommune.

De ulike traséalternativer har vært vurdert meget grundig, skriver departementet i en pressemelding.

Departementets valg av trasé er i tråd med NVEs vedtak og er den traséen som har vært prioritert av kommunene og kraftlaget.

Pressemelding fra NNV – Konsesjon for 132 kV Kraftforsyning Sør-Helgeland i strid med Naturmangfoldloven

Kraftlinja Helgelandskraft skal bygge avskjærer store områder med inngrepsfri natur, og viktige nasjonale naturtyper går tapt. Området er kalvingsland for rein og rikt på samiske kulturminner. Verneverdien for Lomsdal/Visten nasjonalpark blir redusert da linja går helt i grensa øverst i Klavesmarka.

Vedtaket er i strid med  Naturmangfoldloven § 49: Utenforliggende virksomhet som kan medføre skade i et verneområde:
”Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen om at tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår”.

Hensynet til å sikre inngrepsfrie naturområder og reindriften i Jillen-Njarke reinbeitedistrikt er blitt overkjørt av den nye olje- og energiminister Ola Borten Moe. Dette reagerer Naturvernforbundet i Nordland svært negativt på.

Alternativ linje langs det bebygde Vevelstadlandet hadde minst ulemper for naturverdiene, reindrift og landskap og burde vært valgt. Konsesjonen for kraftlinja innerst i Ausa til Andalsvågen gir i stedet et tap av 25 kvadratkilometer INON, og splitter opp det villmarkpregede reinbeiteområdet i to, stikk i strid med Regjeringa sitt mål om å stanse tape av inngrepsfrie naturområder.

Med vennlig hilsen

Brita Grøneng/ Erling Solvang

leder i Naturvernforbundet på Sør-Helgeland/ leder i Naturvernforbundet i Nordland