Klimameldingen må styrke skogvernet og forhindre planting av fremmede treslag på nye arealer som klimatiltak

I lys av behandlingen av regjeringens klimamelding, ønsker Naturvernforbundet i Vesterålen og Nordland herved å dele erfaringer og synspunkter med Energi- og miljøkomiteen.

Det er positivt at klimatiltak skal settes iverks for å redusere Norges klimagassutslipp, dog er det avgjørende at klimameldingen implementerer klimatiltak som gir en reell utslippsreduksjon og som ikke går på bekostning av naturen og menneskers livsgrunnlag langs kysten. Eksisterende granskogsplantasjer fra etterkrigstida står for det meste som ugjennomtrengelig frøskog og er meget sjenerende for både turistnæring, lokalbefolkningen og biomangfoldet.

Regjeringens nye planteforslag vil kunne forsterke dette og true vårt unike landskapsbilde enda mer. Store deler av kysten gror allerede igjen med skog og kratt som hindrer utsikten og rammer friluftslivet og reiselivet. Effekten av granplanting vil være enda verre, da granskogen er mørkere og bidrar sterkere til jordoppvarningen. Gran er en fremmed art på Vestlandet og nord for Saltfjellet. Granplanting i disse områdene skaper trøbbel for lokale arter og kulturminner, er hemmende for friluftsliv, jakt og turisme, skjemmende i landskapet og sterkt mislikt. Å plante fremmede treslag som ikke hører hjemme langs kysten er direkte i strid med både den norske naturmangfoldloven og FNs biokonvensjon.

Uttalelsen følger vedlagt i sin helhet.

Mvh

Bjarne Hals                                                                        Erling Solvang
Leder lokallaget i Vesterålen                                    Leder Naturvernforbundet i Nordland
95803325