Landbruksvei i Fagerlidalen i Hemnes

Der er fullstendig uakseptabelt at Hemnes kommune fatter vedtak som vil være til hinder for tilbakeføring av terenget til naturlig tilstand.

Naturvernforbundet har klaget på vedtak om landbruksvei i Fagerlidalen i Hemnes. NVE mener de beskrevne behovene for forsterkning og videre bruk av kjøresporet som vei, slik det framkommer av søknaden, vil ytterligere øke omfanget av terrengskadene. Konsesjonsvilkåret om å tilbakeføre kjøresporet, slik at terrenget kan gjenskapes mest mulig til sin naturlige tilstand, blir umulig å gjennomføre. En permanent kjøretrase vil knyttes til vassdragstiltaket og vil være av vedvarende negativt betydning for Statskrafts omdømme, skriver NVE i sin høringstillatelse. 
 

Det er derfor fullstendig uakseptabelt at Hemnes kommune fatter vedtak som vil være til hinder for tilbakeføring av terenget til naturlig tilstand. Det vil trolig ta mange tiår. Statkraft er anmeldt for kjøreskadene.

Fylkesmannen i Nordland
C/O Hemnes kommune
8647 Korgen
E-post:

KLAGE PÅ VEDTAK I HEMNES KOMMUNE OM LANDBRUKSVEI I FAGERILDALEN
Deres referanse: Arkivkode: Dato:
ØD/13/443-22 V83 10.12.2013
Naturvernforbundet i Nordland påklager med dette Landbruksnemnda vedtak:
”Med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier for landbruksformål
§§ 1 og 3 tillater Hemnes kommune søknad om bygging av lett landbruksvei i Fagerlidalen som
omsøkt. Det forutsettes at Statkraft forøvrig revegeter området etter NVE’s anvisninger.
Begrunelse:
Omsøkte prosjekt har en åpenbar nytteverdi for beitebruken i området, og en landbruksvei kan
etableres med få ulemper.”
Naturvernforbundet ber om at vedtaket oppheves, og søknaden om landbruksvei avslås.

                Erling Solvang/leder                                                                       
                Naturvernforbundet i Nordland
                95254075