Ligg unna Ishavskysten og Barentshavet – Naturvernforbundet varsler ny kamp

Fredag 11. mars ble områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja holdt unna oljeindustriens klør for femte gang. Naturvernforbundet i nord er tilfredse med at Regjeringa har lagt inn en pustepause og det viser at det nytter å kjempe for ei god sak. Petroleumskompromisset er imidlertid bygd på å ofre Ishavkysten fra Vesterålen til Varanger, og det er en for høy pris for en utsettelse!

@font-face { font-family: «Arial»; }@font-face { font-family: «Calibri»; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: «Times New Roman»; }h2 { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; page-break-after: avoid; font-size: 11pt; font-family: «Times New Roman»; }h3 { margin: 12pt 0cm 3pt; page-break-after: avoid; font-size: 13pt; font-family: Arial; }span.Overskrift2Tegn { font-weight: bold; }span.Overskrift3Tegn { font-family: Arial; font-weight: bold; }p.NoSpacing, li.NoSpacing, div.NoSpacing { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: «Times New Roman»; }div.Section1 { page: Section1; }

Mange av områdene som ble åpnet i forliket er like sårbare som havområdene utenfor Lofotøyene. Barentshavet og Ishavskysten er oppvekstområder for viktige arter og biologiske nøkkelområder for tradisjonsrik verdiskaping og eksport. Det rike havet, den eksklusive sjømaten og de vakre kystlandskapene har bidratt til det omdømmet nasjonen og landsdelen har vært forbundet med i hundrevis av år. Fisk og fiskeolje, lekre og helsebringende råvarer fra et reint hav ved vakre kyster – verdier som er viktige i verden og betyr alt for Norge og Nord-Norge i særdeleshet – trenger god og kunnskapsbasert forvaltning. Omdømmet vi har internasjonalt som eksportør av matvarer og eksotisk reisemål blir stadig mer betydningsfullt.

 

Hvordan kan Jens Stoltenberg som statsminister da gå til det skritt å redusere vedtatte sikkerhetsmarginer og tillate petroleumsaktivitet – stikk i strid med kunnskaper og råd fra en samla fagekspertise, sentrale aktører innen sjømat, reiseliv og naturvern?

 

Planene må endres!

Norge må framfor alt ta vare på den uerstattelige rikdommen havet og skjærgården er for kultur og økonomi langs kysten her nord. Ishavskysten og Barentshavet er et sammenhengende økosystem som er viktig for den biologiske produksjonen, fiskeriene og sjømatproduksjonen. Risikofylt industriaktivitet og særinteresser må vike for disse klassiske verdiene, og det må aldri tillates inngrep som rokker ved dette positive omdømmet.

 

Stikk i strid med dokumentasjonen om biologi og havmiljø, har regjeringa gitt etter for særinteresser og åpnet for industriell eksperimentering i sårbare kyst- og havområder fra Eggakanten, Tromsøflaket og nordover til grensa mot Russland. Regjeringa overser kultur og næring bygd på bruk av fornybare ressurser gjennom tusener av år. Naturvernforbundet i nord mener åpning for den storstilte petroleumsvirksomheten Regjeringa legger opp til i sårbare og kystnære områder er en diskriminering av befolkning og kultur, med for høy risiko for natur og miljø. Planene må endres!

 

Et oljesøl langs Helgelandskysten og innløpet av Vestfjorden, som så langt har vært stengt for oljevirksomhet, vil kunne ha like store konsekvenser for naturen og fiskeriene som lenger nord. Fra Helgeland og verdensarvområdet i Vega, langs Nordlandskysten og fra Nord-Fugløya og østover er landets største fuglefjell og fuglekolonier. Også Eggakanten, et sårbart nøkkelområde for fisk og sjøfugl med korallrev og stor biologisk produksjon, må fortsatt holdes stengt for petroleumsvirksomhet.

 

Næring på naturens premisser

Naturvernforbundet i nord mener at kunnskapsinnhentinga fortsatt må skje gjennom den etablerte forvaltningsplanprosessen under ledelse av Miljøverndepartementet og at føre-var-prinsippet i Naturmangfoldloven må legges til grunn. Kun slik kan forvaltningen sikre en helhetlig vurdering bygd på naturens premisser.

Erfaringene har vist at det er risikofylt å drive oljevirksomhet nær kysten, og motstanden mot oljeboring er styrka. Naturvernforbundet vil fortsatt delta i debatten og kjempe for et langsiktig levegrunnlag i nord, videreføre og forsterke et godt omdømme bygd på et reint og sunt havmiljø, autentiske og vakre landskap og en kunnskapsbasert forvaltning. Grensa på 50 km som beredskap mot oljesøl langs kysten må beholdes og utslippskravene fra forrige forvaltningsplan for Barentshavet må videreføres. Det må dokumenteres at det er teknisk mulig å unngå utslipp av produksjonsvann,borekaks og boreslam.

 

Vi i Naturvernforbundet i nord forventer at regjeringa legger kunnskaper og føre-var-prinsippet til grunn for forvaltning og sikkerhet i kyst- og havområdene våre. Åpning kan ikke tillates nå!

 

 

Med vennlig hilsen

Gunnar Reinholdtsen, Naturvernforbundet i Finnmark

Ragnhild Sandøy, Naturvernforbundet i Troms

Erling Solvang, Naturvernforbundet i Nordland