Miljø og økologisk bærekraft i Sørfoldfjorden

”Vårt mål er å drive økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig lakseoppdrett i Norge” Det uttaler regionsdirektør i Marin Harvest, Charles Høstlund i sin replikk til Geir Martinussens kronikk i VG den 7. mai om miljøtilstanden i Storvika i Sørfold.

Strandundersøkelsen, der Marin Harvest har et av sine oppdrettsanlegg, viser noe helt annet og konkluderer med: ” I Storvika er det registrert tykke lag med sediment i forråtnelse og inntrykket er at belastningen har pågått over tid og ikke skyldes en enkel hendelse.  Alge- og dyreartene som ble funnet i Storvika var til dels i svært dårlig forfatning, og flere arter kan komme til å forsvinne helt eller reduseres i dekning/indivdtall i løpet av kort tid.”

Det er bra med ambisjoner og gode miljømål, men praksis er avgjørende. Resultatet kan vi lese om i Akvaplan niva sin rapport fra strandundersøkelsen i Storvika. (2013).  Utslippet av organisk materiale fra anlegget tilsvarer utslipp fra nesten 90 000 personer. I Storvika skaper dette en alvorlig forurensing av strandsonen og økosystemet rundt oppdrettsanlegget, noe som har pågått over flere år. Marin Harvest er det største oppdrettsselskapet i Norge. De har et imponerende kvalitetssikringssystem og omfattende beredskapsplaner. Da er det merkelig at det som har skjedd og blitt påpekt i flere år i Storvika er mulig. Men vi registrerer at Marin Harvest i stedet bruker store ressurser på å bestride at de kan være årsak til miljøproblemet og den økologiske og sosiale belastning forurensningen medfører.

Naturvernforbundet i Nordland har på bakgrunn av rapporten bedt Fylkesmannen i Nordland iverksette midletidig stopp i bruken av oppdrettsanlegget inntil kilden/kildene til miljøskadene i strandsonen er kartlagt. Etter 10 uker venter vi fortsatt på positivt svar.  

Det ser ut til at Sørfold kommune forvalter og tilrettelegger store deler av fjorden tilpasset Marin Harvest sine behov. Andre brukere av fjorden sine interesser og rettigheter blir ikke ivaretatt. Ikke minst fjordtorsken mister sine gyte- og oppvektsområder, men også  fjordfiskerne mister stadig  gode fiskeplasser til oppdrett.

Med en slik utvikling er ikke utsiktene lyse for fjordene våre og nære kystområder. Presset fra oppdrettsnæringen øker sterkt som resultat av ”flukt” fra overbelastede Vestlandsfjorder. Nordområdesatsingen og vedtak og forventninger om omfattende produksjonsøkning i oppdrettsindustrien kan sette en hel kystkultur i fare!

Forurensning, lakselus og rømming gjør næringa langt fra økologisk bærekraftig. I tillegg har den kraftige veksten i oppdrett gjort Norge til nettoimportør av fisk. Feit fin matfisk for folk i fattige land går til laksefòr. Dette er matminke, fullstendig uten sosial bærekraft


For Naturvernforbundet i Nordland

Rolv Sigurdsen